Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và bản quyền phần mềm hãng Cisco (V)

Chủ nhật - 13/03/2022 23:23
Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và bản quyền phần mềm hãng Cisco (V)

Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và bản quyền phần mềm hãng Cisco như sau:
 
Part number Description
NC55-6X2H-DWDM-BM NCS 5500 6X200G DWDM MACsec Base
NC55-6X200-DWDM-S NCS 5500 6x200G DWDM MACsec Base Line Card
NC55-6P-DWDM-RTU NCS 5500 6X200G DWDM MACsec Base Right To Use License
NC55-6X2H-DWDM-BM= NCS 5500 6X200G DWDM MACsec Base Spare–
NC55-6X200-DWDM-S NCS 5500 6x200G DWDM MACsec Base Line Card
NC55-6P-DWDM-RTU NCS 5500 6X200G DWDM MACsec Base Right To Use License
NC55-2H-DWDM-BM NCS 5500 6X200G DWDM MACsec PAYG Base
NC55-6X200-DWDM-S NCS 5500 6x200G DWDM MACsec Base Line Card
NC55-2H-DWDM-RTU NCS 5500 200G Bandwidth DWDM Base Right To Use License
NC55-2H-DWDM-BM= NCS 5500 6X200G DWDM MACsec PAYG Base Spare
NC55-6X200-DWDM-S NCS 5500 6x200G DWDM MACsec Base Line Card
NC55-2H-DWDM-RTU NCS 5500 200G Bandwidth DWDM Base Right To Use License
NC55-50G-DWDM-LIC NCS 5500 Series 50G Bandwidth MACsec license
NC55-50G-MAC-LIC NCS 5500 Series 50G Bandwidth DWDM license
ONS-CFP2-WDM 100G QPSK/200G 16-QAM - WDM CFP2 Pluggable
ESS-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SW RTU v1.0 100G
ADV-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SW RTU v1.0 100G
ADN-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SW RTU v1.0 100G
ESS-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ADV-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ADN-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ESS-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
ADV-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
ADN-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
NC55-36X100G-BA NCS 5500 36x100G Base
NC55-36X100G-LIC NCS 5500 36x100G Base Right To Use License
NC55-36X100G NCS 5500 36x100G Base Line Card
NC55-36X100G-BA= NCS 5500 36x100G Base Spare
NC55-36X100G-LIC NCS 5500 36x100G Base Right To Use License
NC55-36X100G NCS 5500 36x100G Base Line Card
NC55-36X100G-U-BA NCS 5500 36x100G PAYG Base
NC55-36X100G-U-LIC NCS 5500 36x40G (or equivalent) Base Right To Use License
NC55-36X100G NCS 5500 36x100G Base Line Card
NC55-36X100G-U-BA= NCS 5500 36x100G PAYG Base Spare
NC55-36X100G-U-LIC NCS 5500 36x40G (or equivalent) Base Right To Use License
NC55-36X100G NCS 5500 36x100G Base Line Card
NC55-100G-LIC NCS 5500 40G to 100G (60G RTU) Base Upgrade License
ESS-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SW RTU v1.0 100G
ADV-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SW RTU v1.0 100G
ADN-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SW RTU v1.0 100G
ESS-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ADV-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ADN-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ESS-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
ADV-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
ADN-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
C55-24H12F-SB NCS 5500 Series 24 ports of 100G and 18 ports of 40G scale base line card bundle
NC55-24H12F NCS 5000 Series 24X100G and 12X40G scale base line card
NC55-24H1F-LIC NCS 5500 Series 36X40G right to use license
NC55-24H12F-BA= NCS 5500 Series 24 ports of 100G and 18 ports of 40G scale base line card spare bundle
NC55-24H12F NCS 5000 Series 24X100G and 12X40G Scale Base Line Card
NC55-24H12F-LIC NCS 5500 Series 36X40G right to use license
NC55-100G-SE-LIC NCS 5500 Series 40G to 100G scale enhanced upgrade license (per port)
NC55-L2VPN-LIC NCS 5500 Series per 100G bandwidth L2VPN license on UNI ports
NC55-L3VPN-LIC NCS 5500 Series per 100G bandwidth L3VPN license on UNI ports
ESS-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SW RTU v1.0 100G
ADV-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SW RTU v1.0 100G
ADN-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SW RTU v1.0 100G
ESS-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ADV-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ADN-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ESS-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
ADV-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
ADN-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
NC55-18H18F-BA NCS 5500 Series 18 ports of 100GE and 18 ports of 40GE base line card bundle
NC55-18H18F NCS 5000 Series 18X100G and 18X40G base line card
NC55-18H18F-LIC NCS 5500 Series 36X40G right to use license
NC55-18H18F-BA= NCS 5500 Series 18 ports of 100GE and 18 ports of 40GE base line card spare bundle
NC55-18H18F NCS 5500 Series 18X100G and 18X40G base line card
NC55-18H18F-LIC NCS 5500 Series 36X40G right to use license
NC55-100G-LIC NCS 5500 Series 40G to 100G base scale upgrade license (per port)
NC55-L2VPN-LIC NCS 5500 Series per 100G bandwidth L2VPN license on UNI ports
NC55-L3VPN-LIC NCS 5500 Series per 100G bandwidth L3VPN license on UNI ports
ESS-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SW RTU v1.0 100G
ADV-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SW RTU v1.0 100G
ADN-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SW RTU v1.0 100G
ESS-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ADV-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ADN-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ESS-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
ADV-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
ADN-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
NC55-24X100G-SB NCS 5500 Series 24 ports of 100GE scale base line card bundle
NC55-24X100G-SE NCS 5000 Series 24X100G scale enhanced line card
NC55-24X100G-LIC NCS 5500 Series 24X100G scale enhanced right to use license
NC55-24X100G-SB= NCS 5500 Series 24 ports of 100GE scale base line card spare bundle
NC55-24X100G-SE NCS 5000 Series 24X100G scale base line card
NC55-24X100G-LIC NCS 5500 Series 24X100G right to use license
NC55-L2VPN-LIC NCS 5500 Series per 100G bandwidth L2VPN license on UNI ports
NC55-L3VPN-LIC NCS 5500 Series per 100G bandwidth L3VPN license on UNI ports
ESS-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SW RTU v1.0 100G
ADV-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SW RTU v1.0 100G
ADN-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SW RTU v1.0 100G
ESS-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ADV-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ADN-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ESS-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
ADV-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
ADN-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
NC55-36X100G-BM Cisco NCS 5500 Series 36-Port 100GE MACsec Base Line Card Bundle
NC55-36X100G-S Cisco NCS 5500 Series 36-Port 100GE MACsec Base Line Card
NC55-36H-S-LIC Cisco NCS 5500 Series 36-Port 100GE MACsec RTU License
NC55-36X100G-BM= Cisco NCS 5500 Series 36-Port 100GE MACsec Base Line Card Bundle – Spare
NC55-36X100G-S Cisco NCS 5500 Series 36-Port 100GE MACsec Base Line Card
NC55-36H-S-LIC Cisco NCS 5500 Series 36-Port 100GE MACsec RTU License
NC55-36X100G-U-BM Cisco NCS 5500 Series 36-Port 100GE MACsec Base Line Card PAYG Bundle
NC55-36X100G-S Cisco NCS 5500 Series 36-Port 100GE MACsec Base Line Card
NC55-36H-S-U-LIC Cisco NCS 5500 Series 36-Port 100GE RTU License (No MACsec)
NC55-36X100G-U-BM= Cisco NCS 5500 Series 36-Port 100GE MACsec Base Line Card PAYG Bundle - Spare
NC55-36X100G-S Cisco NCS 5500 Series 36-Port 100GE MACsec Base Line Card
NC55-36H-S-U-LIC Cisco NCS 5500 Series 36-Port 100GE RTU License (No MACsec)
NC55-100G-MAC-LIC
NCS 5500 Series 100G Bandwidth MACsec license (per port)
NC55-100G-MAC-LIC= NCS 5500 Series 100G Bandwidth MACsec license (per port) - Spare
NC55-L2VPN-LIC NCS 5500 Series per 100G bandwidth L2VPN license on UNI ports
NC55-L2VPN-LIC= NCS 5500 Series per 100G bandwidth L2VPN license on UNI ports - Spare
NC55-L3VPN-LIC NCS 5500 Series per 100G bandwidth L3VPN license on UNI ports
NC55-L3VPN-LIC= NCS 5500 Series per 100G bandwidth L3VPN license on UNI ports - Spare
ESS-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SW RTU v1.0 100G
ADV-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SW RTU v1.0 100G
ADN-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SW RTU v1.0 100G
ESS-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ADV-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ADN-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ESS-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
ADV-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
ADN-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
NC55-36X100G-SB NCS 5500 Series 36 ports of 100GE scale base line card bundle
NC55-36X100G-A-SE NCS 5000 Series 36X100G scale base line card
NC55-36H-SE-RTU NCS 5500 36X100G Right to Use License
NC55-36X100G-SB= NCS 5500 Series 36 ports of 100GE scale base line card spare bundle
NC55-36X100G-A-SE NCS 5000 Series 36X100G scale base line card
NC55-36H-SE-RTU NCS 5500 36X100G Right to Use License
NC55-36X100G-U-SB NCS 5500 Series 36 ports of 100GE PAYG scale base line card bundle
NC55-36X100G-A-SE NCS 5000 Series 36X100G scale base line card
NC55-36H-SE-U-RTU NCS 5500 36X40G Right to Use License
NC55-36X100G-U-SB= NCS 5500 Series 36 ports of 100GE PAYG scale base line card spare bundle
NC55-36X100G-A-SE NCS 5000 Series 36X100G scale base line card
NC55-36H-SE-U-RTU NCS 5500 36X40G Right to Use License
NC55-100G-SE-LIC NCS 5500 40G to 100G Scale Port Upgrade License Option
ESS-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SW RTU v1.0 100G
ADV-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SW RTU v1.0 100G
ADN-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SW RTU v1.0 100G
ESS-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SIA v1.0 per 100G 3-5 Year Term
ADV-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SIA v1.0 per 100G 3-5 Year Term
ADN-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SIA v1.0 per 100G 3-5 Year Term
ESS-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SIA v1.0 per 100G 5-10 Year Term
ADV-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SIA v1.0 per 100G 5-10 Year Term
ADN-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SIA v1.0 per 100G 5-10 Year Term
NC55-MOD-A-BM NCS 5500 12X10, 2X40 & 2XMPA line card base bundle, MACSec
NC55-MOD-A-S NCS 5500 12X10, 2X40 & 2XMPA line card base
NC55-MOD-LIC NCS 5500 12X10, 2X40 & 2XMPA line card base Right To Use License
NC55-MOD-A-BM= NCS 5500 12X10, 2X40 & 2XMPA line card base spare bundle, MACSec
NC55-MOD-A-S NCS 5500 12X10, 2X40 & 2XMPA line card base
NC55-MOD-LIC NCS 5500 12X10, 2X40 & 2XMPA line card base Right To Use License
NC55-MOD-A-SM NCS 5500 12X10, 2X40 & 2XMPA line card scale bundle, MACSec
NC55-MOD-A-SE-S NCS 5500 12X10, 2X40 & 2XMPA line card scale
NC55-MOD-SE-LIC NCS 5500 12X10, 2X40 & 2XMPA line card scale Right To Use License
NC55-MOD-A-SM= NCS 5500 12X10, 2X40 & 2XMPA line card scale spare bundle, MACSec
NC55-MOD-A-SE-S NCS 5500 12X10, 2X40 & 2XMPA line card scale
NC55-MOD-SE-LIC NCS 5500 12X10, 2X40 & 2XMPA line card scale Right To Use License
NC55-MPA-2TH-S NCS 5500 2X200G CFP2 MPA
NC55-MPA-1TH2H-S NCS 5500 1X200G CFP2 + 2X100G QSFP28 MPA
NC55-MPA-12T-S NCS 5500 12X10G MPA
NC55-MPA-4H-S NCS 5500 4X100G QSFP28 MPA
ESS-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SW RTU v1.0 100G
ADV-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SW RTU v1.0 100G
ADN-100G-RTU-1 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SW RTU v1.0 100G
ESS-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ADV-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ADN-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ESS-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
ADV-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/o Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
ADN-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/ Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
NC55P-BDL-36HT NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for 36X100G Base LC or Chassis
Contains: NC55P-ADVL3-36HT=, NC55P-ADVL2-36HT=, NC55P-CRAGR-36HT=, NC55P-PEER-36HT=
NC55P-BDL-36HTU NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NC55-36X100G-U for 36X50G BW
Contains: NC55P-ADVL3-36HTU=, NC55P-ADVL2-36HTU=, NC55P-CRAGR-36HTU=, NC55P-PEER-36HTU=
NC55P-BDL-36HS NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for 36X100G Scale LC or Chassis
Contains: NC55P-ADVL3-36HS=, NC55P-ADVL2-36HS=, NC55P-CRAGR-36HS=, NC55P-PEER-36HS=
NC55P-BDL-36HSU NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NC55-36X100G-U-SE for 36X50G BW
Contains: NC55P-ADVL3-36HSU=, NC55P-ADVL2-36HSU=, NC55P-CRAGR-36HSU=, NC55P-PEER-36HSU=
NC55P-BDL-24HT NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NCS-55A1-24H
Contains: NC55P-ADVL3-24HT=, NC55P-ADVL2-24HT=, NC55P-CRAGR-24HT=, NC55P-PEER-24HT=
NC55P-BDL-24HS NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NC55-24X100G-SE
Contains: NC55P-ADVL3-24HS=, NC55P-ADVL2-24HS=, NC55P-CRAGR-24HS=, NC55P-PEER-24HS=
NC55P-BDL-1818T NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NC55-18H18F
Contains: NC55P-ADVL3-1818T=, NC55P-ADVL2-1818T=, NC55P-CRAGR-1818T=, NC55P-PEER-1818T=
NC55P-BDL-2412S NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NC55-24H12F-SE
Contains: NC55P-ADVL3-2412S=, NC55P-ADVL2-2412S=, NC55P-CRAGR-2412S=, NC55P-PEER-2412S=
NC55P-BDL-6DWMT NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NC55-6X200-DWDM-S
Contains: NC55P-ADVL3-6DWMT=, NC55P-ADVL2-6DWMT=, NC55P-CRAGR-6DWMT=, NC55P-PEER-6DWMT=
NC55P-BDL-5501T NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NCS-5501
Contains: NC55P-ADVL3-5501T=, NC55P-ADVL2-5501T=, NC55P-CRAGR-5501T=, NC55P-PEER-5501T=
NC55P-BDL-5501TU NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NCS-5501-U
Contains: NC55P-ADL3-5501TU=, NC55P-ADL2-5501TU=, NC55P-CRGR-5501TU=, NC55P-PEER-5501TU=
NC55P-BDL-5501TX NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NCS-5501-U 100G BW Upg
Contains: NC55P-ADL3-5501TX=, NC55P-ADL2-5501TX=, NC55P-CRGR-5501TX=, NC55P-PEER-5501TX=
NC55P-BDL-5501S NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NCS-5501-SE
Contains: NC55P-ADVL3-5502S=, NC55P-ADVL2-5502S=, NC55P-CRAGR-5502S=, NC55P-PEER-5502S=
NC55P-BDL-5501SU NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NCS-5501-SE-U
Contains: NC55P-ADL3-5502SU=, NC55P-ADL2-5502SU=, NC55P-CRGR-5502SU=, NC55P-PEER-5502SU=
NC55P-BDL-5501SX NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NCS-5501-SE-U 80G/100G BW Upg
Contains: NC55P-ADL3-5502SX=, NC55P-ADL2-5502SX=, NC55P-CRGR-5502SX=, NC55P-PEER-5502SX=
NC55P-BDL-5502T NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NCS-5502
Contains: NC55P-ADVL3-5502T=, NC55P-ADVL2-5502T=, NC55P-CRAGR-5502T=, NC55P-PEER-5502T=
NC55P-BDL-5502TU NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NCS-NCS-5502-U40/U100
Contains: NC55P-ADL3-5502TU=, NC55P-ADL2-5502TU=, NC55P-CRGR-5502TU=, NC55P-PEER-5502TU=
NC55P-BDL-5502TU= NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NCS-NCS-5502-U40/U100 (spare)
NC55P-BDL-5502TX NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NCS-5502-U40/U100 800G Upg
Contains: NC55P-ADL3-5502TX=, NC55P-ADL2-5502TX=, NC55P-CRGR-5502TX=, NC55P-PEER-5502TX=
NC55P-BDL-5502S NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NCS-5502-SE
Contains: NC55P-ADVL3-5502S=, NC55P-ADVL2-5502S=, NC55P-CRAGR-5502S=, NC55P-PEER-5502S=
NC55P-BDL-5502SU NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NCS-NCS-5502-SE-U40/U100
Contains: NC55P-ADL3-5502SU=, NC55P-ADL2-5502SU=, NC55P-CRGR-5502SU=, NC55P-PEER-5502SU=
NC55P-BDL-5502SX NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NCS-5502-SE-U40/U100 800G Upg
Contains: NC55P-ADL3-5502SX=, NC55P-ADL2-5502SX=, NC55P-CRGR-5502SX=, NC55P-PEER-5502SX=
NC55P-BNDL-A2MDT NCS 5500 SW 4 x Bundle Lic for NCS-55A2-MOD-S/HD-S (base chassis only) Contains: NC55P-ADVL3-A2MDT, NC55P-ADVL2-A2MDT, NC55P-CRAGR-A2MDT, NC55P-PEER-A2MDT
NC55P-BDL-100T NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NCS 5500 Base Per 100G Bandwidth
Contains: NC55P-ADVL3-100T=, NC55P-ADVL2-100T=, NC55P-CRAGR-100T=, NC55P-PEER-100T=
NC55P-BDL-100S NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NCS 5500 SE Per 100G Bandwidth
Contains: NC55P-ADVL3-100S=, NC55P-ADVL2-100S=, NC55P-CRAGR-100S=, NC55P-PEER-100S=
NC55P-BDL-50T NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NCS 5500 Base Per 50G Bandwidth
Contains: NC55P-ADVL3-50T=, NC55P-ADVL2-50T=, NC55P-CRAGR-50T=, NC55P-PEER-50T=
NC55P-BDL-50S NCS 5500 SW 4 Lic Bundle for NCS 5500 SE Per 50G Bandwidth
Contains: NC55P-ADVL3-50S=, NC55P-ADVL2-50S=, NC55P-CRAGR-50S=, NC55P-PEER-50S=
NC55P-ADVL3-36HT NCS 5500 L3VPN Lic for NC55-36X100G and NC55-36X100G-S
NC55P-ADVL3-36HT= NCS 5500 L3VPN Lic for NC55-36X100G and NC55-36X100G-S (spare)
NC55P-ADVL3-36HTU NCS 5500 L3VPN Lic for NC55-36X100G-U for 36X50G Bandwidth
NC55P-ADVL3-36HTU= NCS 5500 L3VPN Lic for NC55-36X100G-U for 36X50G Bandwidth (spare)
NC55P-ADVL3-36HS NCS 5500 L3VPN Lic for 36X100G-SE Line Card or Chassis
NC55P-ADVL3-36HS= NCS 5500 L3VPN Lic for 36X100G-SE Line Card or Chassis (spare)
NC55P-ADVL3-36HSU NCS 5500 L3VPN Lic for NC55-36X100G-SE-U for 36X50G BW
NC55P-ADVL3-36HSU= NCS 5500 L3VPN Lic for NC55-36X100G-SE-U for 36X50G BW (spare)
NC55P-ADVL3-24HT NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-55A1-24H
NC55P-ADVL3-24HT= NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-55A1-24H (spare)
NC55P-ADVL3-24HS NCS 5500 L3VPN Lic for NC55-24X100G-SE
NC55P-ADVL3-24HS= NCS 5500 L3VPN Lic for NC55-24X100G-SE (spare)
NC55P-ADVL3-1818T NCS 5500 L3VPN Lic for NC55-18H18F
NC55P-ADVL3-1818T= NCS 5500 L3VPN Lic for NC55-18H18F (spare)
NC55P-ADVL3-2412S NCS 5500 L3VPN Lic for NC55-24H12F-SE
NC55P-ADVL3-2412S= NCS 5500 L3VPN Lic for NC55-24H12F-SE (spare)
NC55P-ADVL3-6DWMT NCS 5500 L3VPN Lic for NC55-6X200-DWDM-S
NC55P-ADVL3-6DWMT= NCS 5500 L3VPN Lic for NC55-6X200-DWDM-S (spare)
NC55P-ADVL3-5501T NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5501
NC55P-ADVL3-5501T= NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5501 (spare)
NC55P-ADL3-5501TU NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5501-U
NC55P-ADL3-5501TU= NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5501-U (spare)
NC55P-ADL3-5501TX NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5501-U 100G BW Upg
NC55P-ADL3-5501TX= NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5501-U 100G BW Upg (spare)
NC55P-ADVL3-5501S NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5501-SE
NC55P-ADVL3-5501S= NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5501-SE (spare)
NC55P-ADL3-5501SU NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5501-SE-U
NC55P-ADL3-5501SU= NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5501-SE-U (spare)
NC55P-ADL3-5501SX NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5501-SE-U 80G/100G BW Upg
NC55P-ADL3-5501SX= NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5501-SE-U 80G/100G BW Upg (spare)
NC55P-ADVL3-5502T NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5502
NC55P-ADVL3-5502T= NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5502 (spare)
NC55P-ADL3-5502TU NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-NCS-5502-U40/U100
NC55P-ADL3-5502TU= NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-NCS-5502-U40/U100 (spare)
NC55P-ADL3-5502TX NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5502-U40/U100 800G Upg
NC55P-ADL3-5502TX= NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5502-U40/U100 800G Upg (spare)
NC55P-ADVL3-5502S NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5502-SE
NC55P-ADVL3-5502S= NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5502-SE (spare)
NC55P-ADL3-5502SU NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-NCS-5502-SE-U40/U100
NC55P-ADL3-5502SU= NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-NCS-5502-SE-U40/U100 (spare)
NC55P-ADL3-5502SX NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5502-SE-U40/U100 800G Upg
NC55P-ADL3-5502SX= NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-5502-SE-U40/U100 800G Upg (spare)
NC55P-ADVL3-A2MDT NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-55A2-MOD-S/HD-S (base chassis only)
NC55P-ADVL3-A2MDT= NCS 5500 L3VPN Lic for NCS-55A2-MOD-S/HD-S (base chassis only) (spare)
NC55P-ADVL3-100T NCS 5500 L3VPN Lic for NCS 5500 Base Per 100G Bandwidth
NC55P-ADVL3-100T= NCS 5500 L3VPN Lic for NCS 5500 Base Per 100G Bandwidth (spare)
NC55P-ADVL3-100S NCS 5500 L3VPN Lic for NCS 5500 SE Per 100G Bandwidth
NC55P-ADVL3-100S= NCS 5500 L3VPN Lic for NCS 5500 SE Per 100G Bandwidth (spare)
NC55P-ADVL3-50T NCS 5500 L3VPN Lic for NCS 5500 Base Per 50G Bandwidth
NC55P-ADVL3-50T= NCS 5500 L3VPN Lic for NCS 5500 Base Per 50G Bandwidth (spare)
NC55P-ADVL3-50S NCS 5500 L3VPN Lic for NCS 5500 SE Per 50G Bandwidth
NC55P-ADVL3-50S= NCS 5500 L3VPN Lic for NCS 5500 SE Per 50G Bandwidth (spare)
NC55P-ADVL2-36HT NCS 5500 L2VPN Lic for NC55-36X100G & NC55-36X100G-S
NC55P-ADVL2-36HT= NCS 5500 L2VPN Lic for NC55-36X100G & NC55-36X100G-S (spare)
NC55P-ADVL2-36HTU NCS 5500 L2VPN Lic for NC55-36X100G-U for 36X50G Bandwidth
NC55P-ADVL2-36HTU= NCS 5500 L2VPN Lic for NC55-36X100G-U for 36X50G Bandwidth (spare)
NC55P-ADVL2-36HS NCS 5500 L2VPN Lic for 36X100G-SE Line Card or Chassis
NC55P-ADVL2-36HS= NCS 5500 L2VPN Lic for 36X100G-SE Line Card or Chassis (spare)
NC55P-ADVL2-36HSU NCS 5500 L2VPN Lic for NC55-36X100G-SE-U for 36X50G BW
NC55P-ADVL2-36HSU= NCS 5500 L2VPN Lic for NC55-36X100G-SE-U for 36X50G BW (spare)
NC55P-ADVL2-24HT NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-55A1-24H
NC55P-ADVL2-24HT= NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-55A1-24H (spare)
NC55P-ADVL2-24HS NCS 5500 L2VPN Lic for NC55-24X100G-SE
NC55P-ADVL2-24HS= NCS 5500 L2VPN Lic for NC55-24X100G-SE (spare)
NC55P-ADVL2-1818T NCS 5500 L2VPN Lic for NC55-18H18F
NC55P-ADVL2-1818T= NCS 5500 L2VPN Lic for NC55-18H18F (spare)
NC55P-ADVL2-2412S NCS 5500 L2VPN Lic for NC55-24H12F-SE
NC55P-ADVL2-2412S= NCS 5500 L2VPN Lic for NC55-24H12F-SE (spare)
NC55P-ADVL2-6DWMT NCS 5500 L2VPN Lic for NC55-6X200-DWDM-S
NC55P-ADVL2-6DWMT= NCS 5500 L2VPN Lic for NC55-6X200-DWDM-S (spare)
NC55P-ADVL2-5501T NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5501
NC55P-ADVL2-5501T= NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5501 (spare)
NC55P-ADL2-5501TU NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5501-U
NC55P-ADL2-5501TU= NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5501-U (spare)
NC55P-ADL2-5501TX NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5501-U 100G BW Upg
NC55P-ADL2-5501TX= NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5501-U 100G BW Upg (spare)
NC55P-ADVL2-5501S NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5501-SE
NC55P-ADVL2-5501S= NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5501-SE (spare)
NC55P-ADL2-5501SU NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5501-SE-U
NC55P-ADL2-5501SU= NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5501-SE-U (spare)
NC55P-ADL2-5501SX NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5501-SE-U 80G/100G BW Upg
NC55P-ADL2-5501SX= NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5501-SE-U 80G/100G BW Upg (spare)
NC55P-ADVL2-5502T NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5502
NC55P-ADVL2-5502T= NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5502 (spare)
NC55P-ADL2-5502TU NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-NCS-5502-U40/U100
NC55P-ADL2-5502TU= NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-NCS-5502-U40/U100 (spare)
NC55P-ADL2-5502TX NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5502-U40/U100 800G Upg
NC55P-ADL2-5502TX= NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5502-U40/U100 800G Upg (spare)
NC55P-ADVL2-5502S NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5502-SE
NC55P-ADVL2-5502S= NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5502-SE (spare)
NC55P-ADL2-5502SU NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-NCS-5502-SE-U40/U100
NC55P-ADL2-5502SU= NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-NCS-5502-SE-U40/U100 (spare)
NC55P-ADL2-5502SX NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5502-SE-U40/U100 800G Upg
NC55P-ADL2-5502SX= NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-5502-SE-U40/U100 800G Upg (spare)
NC55P-ADVL2-A2MDT NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-55A2-MOD-S/HD-S (base chassis only)
NC55P-ADVL2-A2MDT= NCS 5500 L2VPN Lic for NCS-55A2-MOD-S/HD-S (base chassis only) (spare)
NC55P-ADVL2-100T NCS 5500 L2VPN Lic for NCS 5500 Base Per 100G Bandwidth
NC55P-ADVL2-100T= NCS 5500 L2VPN Lic for NCS 5500 Base Per 100G Bandwidth (spare)
NC55P-ADVL2-100S NCS 5500 L2VPN Lic for NCS 5500 SE Per 100G Bandwidth
NC55P-ADVL2-100S= NCS 5500 L2VPN Lic for NCS 5500 SE Per 100G Bandwidth (spare)
NC55P-ADVL2-50T NCS 5500 L2VPN Lic for NCS 5500 Base Per 50G Bandwidth
NC55P-ADVL2-50T= NCS 5500 L2VPN Lic for NCS 5500 Base Per 50G Bandwidth (spare)
NC55P-ADVL2-50S NCS 5500 L2VPN Lic for NCS 5500 SE Per 50G Bandwidth
NC55P-ADVL2-50S= NCS 5500 L2VPN Lic for NCS 5500 SE Per 50G Bandwidth (spare)
NC55P-CRAGR-36HT NCS 5500 Core and Agg Lic for NC55-36X100G and NC55-36X100G-S
NC55P-CRAGR-36HT= NCS 5500 Core and Agg Lic for NC55-36X100G and NC55-36X100G-S (spare)
NC55P-CRAGR-36HTU NCS 5500 Core and Agg Lic for NC55-36X100G-U for 36X50G BW
NC55P-CRAGR-36HTU= NCS 5500 Core and Agg Lic for NC55-36X100G-U for 36X50G BW (spare)
NC55P-CRAGR-36HS NCS 5500 Core and Agg Lic for 36X100G-SE Line Card or Chassis
NC55P-CRAGR-36HS= NCS 5500 Core and Agg Lic for 36X100G-SE Line Card or Chassis (spare)
NC55P-CRAGR-36HSU NCS 5500 Core and Agg Lic for NC55-36X100G-SE-U for 36X50G BW
NC55P-CRAGR-36HSU= NCS 5500 Core and Agg Lic for NC55-36X100G-SE-U for 36X50G BW (spare)
NC55P-CRAGR-24HT NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-55A1-24H
NC55P-CRAGR-24HT= NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-55A1-24H (spare)
NC55P-CRAGR-24HS NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NC55-24X100G-SE
NC55P-CRAGR-24HS= NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NC55-24X100G-SE (spare)
NC55P-CRAGR-1818T NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NC55-18H18F
NC55P-CRAGR-1818T= NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NC55-18H18F (spare)
NC55P-CRAGR-2412S NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NC55-24H12F-SE
NC55P-CRAGR-2412S= NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NC55-24H12F-SE (spare)
NC55P-CRAGR-6DWMT NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NC55-6X200-DWDM-S
NC55P-CRAGR-6DWMT= NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NC55-6X200-DWDM-S (spare)
NC55P-CRAGR-5501T NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-5501
NC55P-CRAGR-5501T= NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-5501 (spare)
NC55P-CRAG-5501TU NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-5501-U
NC55P-CRAG-5501TU= NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-5501-U (spare)
NC55P-CRAG-5501TX NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-5501-U 100G BW Upg
NC55P-CRAG-5501TX= NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-5501-U 100G BW Upg (spare)
NC55P-CRAGR-5501S NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-5501-SE
NC55P-CRAGR-5501S= NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-5501-SE (spare)
NC55P-CRAG-5501SU NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-5501-SE-U
NC55P-CRAG-5501SU= NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-5501-SE-U (spare)
NC55P-CRAG-5501SX NCS 5500 Core and Agg Lic for NCS-5501-SE-U 80G/100G BW Upg
NC55P-CRAG-5501SX= NCS 5500 Core and Agg Lic for NCS-5501-SE-U 80G/100G BW Upg (spare)
NC55P-CRAGR-5502T NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-5502
NC55P-CRAGR-5502T= NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-5502 (spare)
NC55P-CRAG-5502TU NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-NCS-5502-U40/U100
NC55P-CRAG-5502TU= NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-NCS-5502-U40/U100 (spare)
NC55P-CRAG-5502TX NCS 5500 Core and Agg Lic for NCS-5502-U40/U100 800G Upg
NC55P-CRAG-5502TX= NCS 5500 Core and Agg Lic for NCS-5502-U40/U100 800G Upg (spare)
NC55P-CRAGR-5502S NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-5502-SE
NC55P-CRAGR-5502S= NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-5502-SE (spare)
NC55P-CRAG-5502SU NCS 5500 Core and Agg Lic for NCS-NCS-5502-SE-U40/U100
NC55P-CRAG-5502SU= NCS 5500 Core and Agg Lic for NCS-NCS-5502-SE-U40/U100 (spare)
NC55P-CRAG-5502SX NCS 5500 Core and Agg Lic for NCS-5502-SE-U40/U100 800G Upg
NC55P-CRAG-5502SX= NCS 5500 Core and Agg Lic for NCS-5502-SE-U40/U100 800G Upg (spare)
NC55P-CRAGR-A2MDT NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-55A2-MOD-S/HD-S (base chassis only)
NC55P-CRAGR-A2MDT= NCS 5500 Core and Aggregation Lic for NCS-55A2-MOD-S/HD-S (base chassis only) (spare)
NC55P-CRAGR-100T NCS 5500 Core and Aggr Lic for NCS 5500 Base Per 100G BW
NC55P-CRAGR-100T= NCS 5500 Core and Aggr Lic for NCS 5500 Base Per 100G BW (spare)
NC55P-CRAGR-100S NCS 5500 Core and Aggr Lic for NCS 5500 SE Per 100G BW
NC55P-CRAGR-100S= NCS 5500 Core and Aggr Lic for NCS 5500 SE Per 100G BW (spare)
NC55P-CRAGR-50T NCS 5500 Core and Aggr Lic for NCS 5500 Base Per 50G BW
NC55P-CRAGR-50T= NCS 5500 Core and Aggr Lic for NCS 5500 Base Per 50G BW (spare)
NC55P-CRAGR-50S NCS 5500 Core and Aggr Lic for NCS 5500 SE Per 50G BW
NC55P-CRAGR-50S= NCS 5500 Core and Aggr Lic for NCS 5500 SE Per 50G BW (spare)
NC55P-PEER-36HT NCS 5500 Peering Lic for NC55-36X100G & NC55-36X100G-S
NC55P-PEER-36HT= NCS 5500 Peering Lic for NC55-36X100G & NC55-36X100G-S (spare)
NC55P-PEER-36HTU NCS 5500 Peering Lic for NC55-36X100G-U for 36X50G Bandwidth
NC55P-PEER-36HTU= NCS 5500 Peering Lic for NC55-36X100G-U for 36X50G Bandwidth (spare)
NC55P-PEER-36HS NCS 5500 Peering Lic for 36X100G-SE Line Card or Chassis
NC55P-PEER-36HS= NCS 5500 Peering Lic for 36X100G-SE Line Card or Chassis (spare)
NC55P-PEER-36HSU NCS 5500 Peering Lic for NC55-36X100G-SE-U for 36X50G BW
NC55P-PEER-36HSU= NCS 5500 Peering Lic for NC55-36X100G-SE-U for 36X50G BW (spare)
NC55P-PEER-24HT NCS 5500 Peering Lic for NCS-55A1-24H
NC55P-PEER-24HT= NCS 5500 Peering Lic for NCS-55A1-24H (spare)
NC55P-PEER-24HS NCS 5500 Peering Lic for NC55-24X100G-SE
NC55P-PEER-24HS= NCS 5500 Peering Lic for NC55-24X100G-SE (spare)
NC55P-PEER-1818T NCS 5500 Peering Lic for NC55-18H18F
NC55P-PEER-1818T= NCS 5500 Peering Lic for NC55-18H18F (spare)
NC55P-PEER-2412S NCS 5500 Peering Lic for NC55-24H12F-SE
NC55P-PEER-2412S= NCS 5500 Peering Lic for NC55-24H12F-SE (spare)
NC55P-PEER-6DWMT NCS 5500 Peering Lic for NC55-6X200-DWDM-S
NC55P-PEER-6DWMT= NCS 5500 Peering Lic for NC55-6X200-DWDM-S (spare)
NC55P-PEER-5501T NCS 5500 Peering Lic for NCS-5501
NC55P-PEER-5501T= NCS 5500 Peering Lic for NCS-5501 (spare)
NC55P-PEER-5501TU NCS 5500 Peering Lic for NCS-5501-U
NC55P-PEER-5501TU= NCS 5500 Peering Lic for NCS-5501-U (spare)
NC55P-PEER-5501TX NCS 5500 Peering Lic for NCS-5501-U 100G BW Upg
NC55P-PEER-5501TX= NCS 5500 Peering Lic for NCS-5501-U 100G BW Upg (spare)
NC55P-PEER-5501S NCS 5500 Peering Lic for NCS-5501-SE
NC55P-PEER-5501S= NCS 5500 Peering Lic for NCS-5501-SE (spare)
NC55P-PEER-5501SU NCS 5500 Peering Lic for NCS-5501-SE-U
NC55P-PEER-5501SU= NCS 5500 Peering Lic for NCS-5501-SE-U (spare)
NC55P-PEER-5501SX NCS 5500 Peering Lic for NCS-5501-SE-U 80G/100G BW Upg
NC55P-PEER-5501SX= NCS 5500 Peering Lic for NCS-5501-SE-U 80G/100G BW Upg (spare)
NC55P-PEER-5502T NCS 5500 Peering Lic for NCS-5502
NC55P-PEER-5502T= NCS 5500 Peering Lic for NCS-5502 (spare)
NC55P-PEER-5502TU NCS 5500 Peering Lic for NCS-NCS-5502-U40/U100
NC55P-PEER-5502TU= NCS 5500 Peering Lic for NCS-NCS-5502-U40/U100 (spare)
NC55P-PEER-5502TX NCS 5500 Peering Lic for NCS-5502-U40/U100 800G Upg
NC55P-PEER-5502TX= NCS 5500 Peering Lic for NCS-5502-U40/U100 800G Upg (spare)
NC55P-PEER-5502S NCS 5500 Peering Lic for NCS-5502-SE
NC55P-PEER-5502S= NCS 5500 Peering Lic for NCS-5502-SE (spare)
NC55P-PEER-5502SU NCS 5500 Peering Lic for NCS-NCS-5502-SE-U40/U100
NC55P-PEER-5502SU= NCS 5500 Peering Lic for NCS-NCS-5502-SE-U40/U100 (spare)
NC55P-PEER-5502SX NCS 5500 Peering Lic for NCS-5502-SE-U40/U100 800G Upg
NC55P-PEER-5502SX= NCS 5500 Peering Lic for NCS-5502-SE-U40/U100 800G Upg (spare)
NC55P-PEER-A2MDT NCS 5500 Peering Lic for NCS-55A2-MOD-S/HD-S (base chassis only)
NC55P-PEER-A2MDT= NCS 5500 Peering Lic for NCS-55A2-MOD-S/HD-S (base chassis only) (spare)
NC55P-PEER-100T NCS 5500 Peering Lic for NCS 5500 Base Per 100G Bandwidth
NC55P-PEER-100T= NCS 5500 Peering Lic for NCS 5500 Base Per 100G Bandwidth (spare)
NC55P-PEER-100S NCS 5500 Peering Lic for NCS 5500 SE Per 100G Bandwidth
NC55P-PEER-100S= NCS 5500 Peering Lic for NCS 5500 SE Per 100G Bandwidth (spare)
NC55P-PEER-50T NCS 5500 Peering Lic for NCS 5500 Base Per 50G Bandwidth
NC55P-PEER-50T= NCS 5500 Peering Lic for NCS 5500 Base Per 50G Bandwidth (spare)
NC55P-PEER-50S NCS 5500 Peering Lic for NCS 5500 SE Per 50G Bandwidth
NC55P-PEER-50S= NCS 5500 Peering Lic for NCS 5500 SE Per 50G Bandwidth (spare)
NC55P-ADVDC-36HT NCS 5500 Advance Data Center Lic for NC55-36X100G-S
NC55P-ADVDC-36HT= NCS 5500 Advance Data Center Lic for NC55-36X100G-S (spare)
NC55P-ADVDC-36HTU NCS 5500 Advance DC Lic for NC55-36X100G-U for 36X50G BW
NC55P-ADVDC-36HTU= NCS 5500 Advance DC Lic for NC55-36X100G-U for 36X50G BW (spare)
NC55P-ADVDC-36HS NCS 5500 Adv Data Center Lic for 36X100G-SE LC or Chassis
NC55P-ADVDC-36HS= NCS 5500 Adv Data Center Lic for 36X100G-SE LC or Chassis (spare)
NC55P-ADVDC-36HSU NCS 5500 Adv DC Lic for NC55-36X100G-SE-U for 36X50G BW
NC55P-ADVDC-36HSU= NCS 5500 Adv DC Lic for NC55-36X100G-SE-U for 36X50G BW (spare)
NC55P-ADVDC-24HT NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-55A1-24H
NC55P-ADVDC-24HT= NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-55A1-24H (spare)
NC55P-ADVDC-24HS NCS 5500 Advance Data Center Lic for NC55-24X100G-SE
NC55P-ADVDC-24HS= NCS 5500 Advance Data Center Lic for NC55-24X100G-SE (spare)
NC55P-ADVDC-1818T NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-18H18F
NC55P-ADVDC-1818T= NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-18H18F (spare)
NC55P-ADVDC-2412S NCS 5500 Advance Data Center Lic for NC55-24H12F-SE
NC55P-ADVDC-2412S= NCS 5500 Advance Data Center Lic for NC55-24H12F-SE (spare)
NC55P-ADVDC-5501T NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-5501
NC55P-ADVDC-5501T= NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-5501 (spare)
NC55P-ADDC-5501TU NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-5501-U
NC55P-ADDC-5501TU= NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-5501-U (spare)
NC55P-ADDC-5501TX NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-5501-U 100G BW Upg
NC55P-ADDC-5501TX= NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-5501-U 100G BW Upg (spare)
NC55P-ADVDC-5501S NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-5501-SE
NC55P-ADVDC-5501S= NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-5501-SE (spare)
NC55P-ADDC-5501SU NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-5501-SE-U
NC55P-ADDC-5501SU= NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-5501-SE-U (spare)
NC55P-ADDC-5501SX NCS 5500 Adv DC Lic for NCS-5501-SE-U 80G/100G BW Upg
NC55P-ADDC-5501SX= NCS 5500 Adv DC Lic for NCS-5501-SE-U 80G/100G BW Upg (spare)
NC55P-ADVDC-5502T NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-5502
NC55P-ADVDC-5502T= NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-5502 (spare)
NC55P-ADDC-5502TU NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-NCS-5502-U40/U100
NC55P-ADDC-5502TU= NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-NCS-5502-U40/U100 (spare)
NC55P-ADDC-5502TX NCS 5500 Adv Data Center Lic for NCS-5502-U40/U100 800G Upg
NC55P-ADDC-5502TX= NCS 5500 Adv Data Center Lic for NCS-5502-U40/U100 800G Upg (spare)
NC55P-ADVDC-5502S NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-5502-SE
NC55P-ADVDC-5502S= NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-5502-SE (spare)
NC55P-ADDC-5502SU NCS 5500 Adv Data Center Lic for NCS-NCS-5502-SE-U40/U100
NC55P-ADDC-5502SU= NCS 5500 Adv Data Center Lic for NCS-NCS-5502-SE-U40/U100 (spare)
NC55P-ADDC-5502SX NCS 5500 Adv DC Lic for NCS-5502-SE-U40/U100 800G Upg
NC55P-ADDC-5502SX= NCS 5500 Adv DC Lic for NCS-5502-SE-U40/U100 800G Upg (spare)
NC55P-ADVDC-100T NCS 5500 Adv Data Center Lic for NCS 5500 Base Per 100G BW
NC55P-ADVDC-A2MDT NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-55A2-MOD-S/HD-S (base chassis only)
NC55P-ADVDC-A2MDT= NCS 5500 Advance Data Center Lic for NCS-55A2-MOD-S/HD-S (base chassis only) (spare)
NC55P-ADVDC-100T= NCS 5500 Adv Data Center Lic for NCS 5500 Base Per 100G BW (spare)
NC55P-ADVDC-100S NCS 5500 Adv Data Center Lic for NCS 5500 SE Per 100G BW
NC55P-ADVDC-100S= NCS 5500 Adv Data Center Lic for NCS 5500 SE Per 100G BW (spare)
NC55P-ADVDC-50T NCS 5500 Adv Data Center Lic for NCS 5500 Base Per 50G BW
NC55P-ADVDC-50T= NCS 5500 Adv Data Center Lic for NCS 5500 Base Per 50G BW (spare)
NC55P-ADVDC-50S NCS 5500 Adv Data Center Lic for NCS 5500 SE Per 50G BW
NC55P-ADVDC-50S= NCS 5500 Adv Data Center Lic for NCS 5500 SE Per 50G BW (spare)
NC55P-TIMING-F NCS 5500 Timing and Mobility Lic for Fixed Chassis
NC55P-TIMING-F= NCS 5500 Timing and Mobility Lic for Fixed Chassis (spare)
NC55P-TIMING-M NCS 5500 Timing and Mobility Lic for Modular Chassis
NC55P-TIMING-M= NCS 5500 Timing and Mobility Lic for Modular Chassis (spare)
NC55P-MSEC-36HT NCS 5500 MACsec Lic for NC55-36X100G-S
NC55P-MSEC-36HT= NCS 5500 MACsec Lic for NC55-36X100G-S (spare)
NC55P-MSEC-6DWMT NCS 5500 MACsec Lic for NC55-6X200-DWDM-S
NC55P-MSEC-6DWMT= NCS 5500 MACsec Lic for NC55-6X200-DWDM-S (spare)
NC55P-MSEC-100T NCS 5500 MACSec Lic for NCS 5500 Per 100G BW
NC55P-MSEC-100T= NCS 5500 MACSec Lic for NCS 5500 Per 100G BW (spare)
NC55P-MSEC-50T NCS 5500 MACSec Lic for NCS 5500 Per 50G BW
NC55P-MSEC-50T= NCS 5500 MACSec Lic for NCS 5500 Per 50G BW (spare)
CFP2-WDM-DS100-HL= 100G, WDM CFP2 pluggable, w/SC-FEC, non-TOF
NC57-24X400G-BA NCS 5700 Series 24 ports of 400 GE base line card bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-24DD NCS 5700 Series 24X400 GE base line card.
NC57-24DD-RTU NCS 5700 24X400 GE Right to Use License.
NC57-24X400G-BA= NCS 5700 Series 24 ports of 400 GE base line card spare bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-24DD NCS 5700 Series 24X400 GE base line card.
NC57-24DD-RTU NCS 5700 24X400 GE Right to Use License.
NC57-18D12TH-SB NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE scale line card bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-18DD-SE NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE scale line card.
NC57-18DD-SE-RTU NCS 5700 Series 18 ports of 40 0GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE Right to Use License.
NC57-18D12TH-SB= NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE scale line card spare bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-18DD-SE NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE scale line card.
NC57-18DD-SE-RTU NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE Right to Use License.
NC-57-24DD NCS 5700 Series 24 ports of 400 GE base line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC-57-24DD NCS 5700 Series 24 ports of 400 GE base line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing) spare.
NC-57-18DD-SE NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC-57-18DD-SE NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing) spare.
NC57-36H-SB NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE scale line card bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-36H-SE NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE scale line card.
NC57-36H-SE-RTU NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE Right to Use License.
NC57-36H-SB= NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE scale line card spare bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-36H-SE NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE scale line card.
NC57-36H-SE-RTU NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE Right to Use License.
NC-57-36H-SE NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC-57-36H-SE NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE line card spare with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC57-36H6D-BM NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-36H6D-S NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card.
NC57-36H6D-S-RTU NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card Right to Use License.
NC57-36H6D-BM= NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card spare bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-36H6D-S NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card.
NC57-36H6D-S-RTU NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card Right to Use License.
NC57-36H6D-S NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC57-36H6D-S NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card spare with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing)
ESS-100G-RTU-2 NCS 5700 Core and Aggregation Essentials SW RTU v2.0 100G
ADN-100G-RTU-2 NCS 5700 Core and Aggregation Advantage w/ Essentials SW RTU v2.0 100G
ESS2-100G-SIA-3 NCS 5700 Core and Aggregation Essentials SIA v2.0 per 100G 3-5 Year Subscription
ADN2-100G-SIA-3 NCS 5700 Core and Aggregation Advantage w/ Essentials SIA v2.0 per 100G 3-5 Year Subscription
ESS2-100G-SIA-5 NCS 5700 Core and Aggregation Essentials SIA v2.0 per 100G 5-10 Year Subscription
ADN2-100G-SIA-5 NCS 5700 Core and Aggregation Advantage w/ Essentials SIA v2.0 per 100G 5-10 Year Subscription
NC57-24X400G-BA NCS 5700 Series 24 ports of 400 GE base line card bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-24DD NCS 5700 Series 24X400 GE base line card.
NC57-24DD-RTU NCS 5700 24X400 GE Right to Use License.
NC57-24X400G-BA= NCS 5700 Series 24 ports of 400 GE base line card spare bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-24DD NCS 5700 Series 24X400 GE base line card.
NC57-24DD-RTU NCS 5700 24X400 GE Right to Use License.
NC57-18D12TH-SB NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE scale line card bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-18DD-SE NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE scale line card.
NC57-18DD-SE-RTU NCS 5700 Series 18 ports of 40 0GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE Right to Use License.
NC57-18D12TH-SB= NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE scale line card spare bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-18DD-SE NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE scale line card.
NC57-18DD-SE-RTU NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE Right to Use License.
NC-57-24DD NCS 5700 Series 24 ports of 400 GE base line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC-57-24DD NCS 5700 Series 24 ports of 400 GE base line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing) spare.
NC-57-18DD-SE NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC-57-18DD-SE NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing) spare.
NC57-36H-SB NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE scale line card bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-36H-SE NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE scale line card.
NC57-36H-SE-RTU NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE Right to Use License.
NC57-36H-SB= NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE scale line card spare bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-36H-SE NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE scale line card.
NC57-36H-SE-RTU NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE Right to Use License.
NC-57-36H-SE NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC-57-36H-SE NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE line card spare with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC57-36H6D-BM NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-36H6D-S NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card.
NC57-36H6D-S-RTU NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card Right to Use License.
NC57-36H6D-BM= NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card spare bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-36H6D-S NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card.
NC57-36H6D-S-RTU NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card Right to Use License.
NC57-36H6D-S NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC57-36H6D-S NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card spare with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
ESS-100G-RTU-2 NCS 5700 Core and Aggregation Essentials SW RTU v2.0 100G
ADN-100G-RTU-2 NCS 5700 Core and Aggregation Advantage w/ Essentials SW RTU v2.0 100G
ESS2-100G-SIA-3 NCS 5700 Core and Aggregation Essentials SIA v2.0 per 100G 3-5 Year Subscription
ADN2-100G-SIA-3 NCS 5700 Core and Aggregation Advantage w/ Essentials SIA v2.0 per 100G 3-5 Year Subscription
ESS2-100G-SIA-5 NCS 5700 Core and Aggregation Essentials SIA v2.0 per 100G 5-10 Year Subscription
ADN2-100G-SIA-5 NCS 5700 Core and Aggregation Advantage w/ Essentials SIA v2.0 per 100G 5-10 Year Subscription
NC57-24X400G-BA NCS 5700 Series 24 ports of 400 GE base line card bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-24DD NCS 5700 Series 24X400 GE base line card.
NC57-24DD-RTU NCS 5700 24X400 GE Right to Use License.
NC57-24X400G-BA= NCS 5700 Series 24 ports of 400 GE base line card spare bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-24DD NCS 5700 Series 24X400 GE base line card.
NC57-24DD-RTU NCS 5700 24X400 GE Right to Use License.
NC57-18D12TH-SB NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE scale line card bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-18DD-SE NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE scale line card.
NC57-18DD-SE-RTU NCS 5700 Series 18 ports of 40 0GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE Right to Use License.
NC57-18D12TH-SB= NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE scale line card spare bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-18DD-SE NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE scale line card.
NC57-18DD-SE-RTU NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE Right to Use License.
NC-57-24DD NCS 5700 Series 24 ports of 400 GE base line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC-57-24DD NCS 5700 Series 24 ports of 400 GE base line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing) spare.
NC-57-18DD-SE NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC-57-18DD-SE NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing) spare.
NC57-36H-SB NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE scale line card bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-36H-SE NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE scale line card.
NC57-36H-SE-RTU NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE Right to Use License.
NC57-36H-SB= NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE scale line card spare bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-36H-SE NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE scale line card.
NC57-36H-SE-RTU NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE Right to Use License.
NC-57-36H-SE NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC-57-36H-SE NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE line card spare with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC57-36H6D-BM NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-36H6D-S NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card.
NC57-36H6D-S-RTU NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card Right to Use License.
NC57-36H6D-BM= NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card spare bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-36H6D-S NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card.
NC57-36H6D-S-RTU NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card Right to Use License.
NC57-36H6D-S NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC57-36H6D-S NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card spare with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
ESS-100G-RTU-2 NCS 5700 Core and Aggregation Essentials SW RTU v2.0 100G
ADN-100G-RTU-2 NCS 5700 Core and Aggregation Advantage w/ Essentials SW RTU v2.0 100G
ESS2-100G-SIA-3 NCS 5700 Core and Aggregation Essentials SIA v2.0 per 100G 3-5 Year Subscription
ADN2-100G-SIA-3 NCS 5700 Core and Aggregation Advantage w/ Essentials SIA v2.0 per 100G 3-5 Year Subscription
ESS2-100G-SIA-5 NCS 5700 Core and Aggregation Essentials SIA v2.0 per 100G 5-10 Year Subscription
ADN2-100G-SIA-5 NCS 5700 Core and Aggregation Advantage w/ Essentials SIA v2.0 per 100G 5-10 Year Subscription
NC57-24X400G-BA NCS 5700 Series 24 ports of 400 GE base line card bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-24DD NCS 5700 Series 24X400 GE base line card.
NC57-24DD-RTU NCS 5700 24X400 GE Right to Use License.
NC57-24X400G-BA= NCS 5700 Series 24 ports of 400 GE base line card spare bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-24DD NCS 5700 Series 24X400 GE base line card.
NC57-24DD-RTU NCS 5700 24X400 GE Right to Use License.
NC57-18D12TH-SB NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE scale line card bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-18DD-SE NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE scale line card.
NC57-18DD-SE-RTU NCS 5700 Series 18 ports of 40 0GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE Right to Use License.
NC57-18D12TH-SB= NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE scale line card spare bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-18DD-SE NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE scale line card.
NC57-18DD-SE-RTU NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE Right to Use License.
NC-57-24DD NCS 5700 Series 24 ports of 400 GE base line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC-57-24DD NCS 5700 Series 24 ports of 400 GE base line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing) spare.
NC-57-18DD-SE NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC-57-18DD-SE NCS 5700 Series 18 ports of 400 GE or 30 ports of 200 GE / 100 GE line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing) spare.
NC57-36H-SB NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE scale line card bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-36H-SE NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE scale line card.
NC57-36H-SE-RTU NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE Right to Use License.
NC57-36H-SB= NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE scale line card spare bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-36H-SE NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE scale line card.
NC57-36H-SE-RTU NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE Right to Use License.
NC-57-36H-SE NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC-57-36H-SE NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE line card spare with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC57-36H6D-BM NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-36H6D-S NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card.
NC57-36H6D-S-RTU NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card Right to Use License.
NC57-36H6D-BM= NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card spare bundle for perpetual pay as you grow consumption model.
NC57-36H6D-S NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card.
NC57-36H6D-S-RTU NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card Right to Use License.
NC57-36H6D-S NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing).
NC57-36H6D-S NCS 5700 Series 36 ports of 100 GE or 24 ports of 100 GE and 6 ports of 400GE base line card spare with Flexible Consumption Model (Requires Smart Licensing)
ESS-100G-RTU-2 NCS 5700 Core and Aggregation Essentials SW RTU v2.0 100G
ADN-100G-RTU-2 NCS 5700 Core and Aggregation Advantage w/ Essentials SW RTU v2.0 100G
ESS2-100G-SIA-3 NCS 5700 Core and Aggregation Essentials SIA v2.0 per 100G 3-5 Year Subscription
ADN2-100G-SIA-3 NCS 5700 Core and Aggregation Advantage w/ Essentials SIA v2.0 per 100G 3-5 Year Subscription
ESS2-100G-SIA-5 NCS 5700 Core and Aggregation Essentials SIA v2.0 per 100G 5-10 Year Subscription
NCS-57C3-MOD-SYS NCS 57C3 Base Chassis, Fixed ports - 48X25G, 8X100, & 3XMPA Chassis
NCS-57C3-MODS-SYS NCS 57C3 Scale Chassis, Fixed ports - 48X25G, 4X100, & 3XMPA Chassis
NC57-MPA-2D4H-FC NCS 5500/5700 2X400G or 4X200G QSFP-DD MPA
NC55-MPA-2TH-S-FC NCS 5500 2X200G CFP2 MPA
NC55-MPA-1TH2H-FC NCS 5500 1X200G CFP2 + 2X100G QSFP28 MPA
NC55-MPA-12T-S-FC NCS 5500 12X10G MPA
NC55-MPA-4H-S-FC NCS 5500 4X100G QSFP28 MPA
NC57-MOD-RP2-E Route Processor for MOD Chassis
NC57-1600W-ACFW NCS 57C3 AC 1600W Power Supply Port-S Intake/Front-to-Back
NC57-1600W-DCFW NCS 57C3 DC 1560W Power Supply Port-S Intake/Front-to-Back
NC57-C3-FAN1-FW NCS 57C3 Fan Tray 1 Chassis Port-S Intake/Front-to-Back Port-Side Intake
NC57-C3-FAN2-FW NCS 57C3 Fan Tray 2 Chassis Port-S Intake/Front-to-Back Port-Side Intake
NC57-3RU-ACC-KIT NCS 5700 Accessory Kit for 3RU Chassis
ESS-100G-RTU-2 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SW RTU v2.0 100G
ADN-100G-RTU-2 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/Essentials SW RTU v2.0 100G
ESS-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SIA per 100G 3- to 5-Year Subscription
ADN-100G-SIA-3 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/Essentials SIA per 100G 3- to 5-Year Subscription
ESS-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Essentials SIA per 100G 5- to 10-Year Subscription
ADN-100G-SIA-5 NCS 5500 Core & Aggregation Advantage w/Essentials SIA per 100G 5- to 10-Year Subscription
NCS-57C3-MOD-S NCS 57C3 Base Chassis, Fixed Ports - 48X25G, 8X100, & 3XMPA Chassis
NCS-57C3-MOD-SE-S NCS 57C3 Scale Chassis, Fixed Ports - 48X25G, 4X100, & 3XMPA Chassis
NC57-MPA-2D4H-S NCS 5500/5700 2X400G or 4X200G QSFP-DD MPA
NC55-MPA-2TH-S NCS 5500 2X200G CFP2 MPA
NC55-MPA-1TH2H-S NCS 5500 1X200G CFP2 + 2X100G QSFP28 MPA
NC55-MPA-12T-S NCS 5500 12X10G MPA
NC55-MPA-4H-S NCS 5500 4X100G QSFP28 MPA
NC57-MOD-RP2-E Route Processor for MOD Chassis
NC57-1600W-ACFW NCS 57C3 AC 1600W Power Supply Port-S Intake/Front-to-Back
NC57-1600W-DCFW NCS 57C3 DC 1560W Power Supply Port-S Intake/Front-to-Back
NC57-C3-FAN1-FW NCS 57C3 Fan Tray (40mm) Chassis Port-S Intake/Front-to-Back Port-Side Intake
NC57-C3-FAN2-FW NCS 57C3 Fan Tray (60mm) Chassis Port-S Intake/Front-to-Back Port-Side Intake
NC57-3RU-ACC-KIT NCS 5700 Accessory Kit for 3RU Chassis
XR-NC55-P-07.04 Cisco IOS XR IP/MPLS Core Software
XR-NC55-PK9-07.04 Cisco IOS XR IP/MPLS Core Software 3DES
NC55P-TIMING-F NCS 5500 Timing and Mobility Lic for Fixed Chassis
NC55P-BASIC-LSR NCS 5500 Basic MPLS LSR License
NC55P-ADVL3-100S NCS 5500 L3VPN Lic for NCS 5500 Scale per 100G Bandwidth
NC55P-ADVL2-100S NCS 5500 L2VPN Lic for NCS 5500 Scale per 100G Bandwidth
NC55P-CRAGR-100S NCS 5500 Core and Aggr Lic for NCS 5500 Scale per 100G Bandwidth
NC55P-PEER-100S NCS 5500 Peering Lic for NCS 5500 Scale per 100G Bandwidth
NC55P-ADVDC-100S NCS 5500 Adv Data Center Lic for NCS 5500 Scale per 100G Bandwidth
NC55P-MSEC-100T NCS 5500 MACsec Lic for NCS 5500 Base and Scale per 100G Bandwidth
NC55P-ADVL3-100T NCS 5500 L3VPN Lic for NCS 5500 Base per 100G Bandwidth
NC55P-ADVL2-100T NCS 5500 L2VPN Lic for NCS 5500 Base per 100G Bandwidth
NC55P-CRAGR-100T NCS 5500 Core and Aggr Lic for NCS 5500 Base per 100G Bandwidth
NC55P-PEER-100T NCS 5500 Peering Lic for NCS 5500 Base per 100G Bandwidth
NC55P-ADVDC-100T NCS 5500 Adv Data Center Lic for NCS 5500 Base per 100G Bandwidth
NCS-57B1-6D24-SYS NCS57B1 Fixed Base HW Flexible Consumption Need Smart Lic
NCS-57B1-6D24-TRK 55B1-6D24 Base Hardware Tracking PID
PSU2KW-ACPI 2000W AC Power Module with Port-side Air Intake
PSU2KW-DCPI 2000W 48V DC Power Module with Port-side Air Intake
NC57-B1-FAN1-FW NCS 5700 Fan Tray 1RU Chassis Port-S Intake/Front-to-back
8200-1RU-KIT Rack Mount Kit for 1RU Chassis
NCS-57B1-5DSE-SYS NCS57B1 Fixed Base HW Flexible Consumption Need Smart Lic
NCS-57B1-5DSE-TRK 57B1-5DSE Scale Hardware Tracking PID
PSU2KW-ACPI 2000W AC Power Module with Port-side Air Intake
PSU2KW-DCPI 2000W 48V DC Power Module with Port-side Air Intake
NC57-B1-FAN1-FW NCS 5700 Fan Tray 1RU Chassis Port-S Intake/Front-to-back
8200-1RU-KIT Rack Mount Kit for 1RU Chassis
ESS-100G-RTU-2 NCS 5500 Core and Aggregation Essentials SW RTU v2.0 100G
ADN-100G-RTU-2 NCS 5500 Core and Aggregation Advantage w/ Essentials SW RTU v2.0 100G
ESS-100G-SIA-3 NCS 5500 Core and Aggregation Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ADN-100G-SIA-3 NCS 5500 Core and Aggregation Advantage w/ Essentials SIA per 100G 3-5 Year Subscription
ESS-100G-SIA-5 NCS 5500 Core and Aggregation Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
ADN-100G-SIA-5 NCS 5500 Core and Aggregation Advantage w/ Essentials SIA per 100G 5-10 Year Subscription
NCS-57B1-6D24H-S NCS57B1 Fixed Base HW 6x400, 24x100 all QSFP-DD chassis
PSU2KW-ACPI 2000W AC Power Module with Port-side Air Intake
PSU2KW-DCPI 2000W 48V DC Power Module with Port-side Air Intake
NC57-B1-FAN1-FW NCS 5700 Fan Tray 1RU Chassis Port-S Intake/Front-to-back
8200-1RU-KIT Rack Mount Kit for 1RU Chassis
XR-NC57-P-07.03 Cisco IOS XR IP/MPLS Core Software
XR-NC57-PK9-07.03 Cisco IOS XR IP/MPLS Core Software 3DES
NCS-57B1-5D24H-SE NCS57B1 Fixed-Scale HW 5x400, 24x100 all QSFP-DD chassis
PSU2KW-ACPI 2000W AC Power Module with Port-side Air Intake
PSU2KW-DCPI 2000W 48V DC Power Module with Port-side Air Intake
NC57-B1-FAN1-FW NCS 5700 Fan Tray 1RU Chassis Port-S Intake/Front-to-back
8200-1RU-KIT Rack Mount Kit for 1RU Chassis
XR-NC57-P-07.03 Cisco IOS XR IP/MPLS Core Software
XR-NC57-PK9-07.03 Cisco IOS XR IP/MPLS Core Software 3DES
NC55P-BDL-100T NCS 5500 SW 4 x License Bundle for NCS 5500 Base Per 100G BW
NC55P-ADVL3-100T NCS 5500 L3VPN Lic for NCS 5500 Base Per 100G Bandwidth
NC55P-ADVL2-100T NCS 5500 L2VPN Lic for NCS 5500 Base Per 100G Bandwidth
NC55P-CRAGR-100T NCS 5500 Core and Aggr Lic for NCS 5500 Base Per 100G BW
NC55P-PEER-100T NCS 5500 Peering Lic for NCS 5500 Base Per 100G Bandwidth
NC55P-ADVDC-100T NCS 5500 Adv Data Center Lic for NCS 5500 Base Per 100G BW
NC55P-MSEC-100T NCS 5500 MACsec Lic for NCS 5500 Base Per 100G Bandwidth
NC55P-TIMING-F NCS 5500 Timing and Mobility Lic for Fixed Chassis

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay8,620
  • Tháng hiện tại204,475
  • Tổng lượt truy cập47,381,119
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn cần hỗ trợ?
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi