Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và bản quyền phần mềm hãng Cisco (I)

Thứ bảy - 12/03/2022 19:56
Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và bản quyền phần mềm hãng Cisco (I)

Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và bản quyền phần mềm hãng Cisco như sau:
Part number Description
C9404R (=) Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis
C9407R (=) Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis
C9410R (=) Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis
C9400-SUP-1 (=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1 Module
C9400-SUP-1/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1 Module
C9400-SUP-1XL (=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL Module
C9400-SUP-1XL/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL Module
C9400-SUP-1XL-Y (=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL-Y with 25G Module
C9400-SUP-1XL-Y/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL-Y with 25G Module
C9400X-SUP-2(=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2 Module
C9400X-SUP-2/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 2 Module
C9400X-SUP-2XL(=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2XL Module
C9400X-SUP-2XL/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 2XL Module
C9400-LC-48U (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48P (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48T (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48UX (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE w/ 24-port 10G mGig, 24-port 1G RJ-45
C9400-LC-24XS (=) Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+)
C9400-LC-24S (=) Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 1 Gigabit Ethernet (SFP)
C9400-LC-48S (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 1 Gigabit Ethernet (SFP)
C9400-LC-48H (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48HN (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 5G mGig (RJ-45)
C9400-LC-48HX (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10G mGig (RJ-45)
C9400-LC-48XS (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10G (SFP+)
C9400-PWR-3200AC (=) Cisco Catalyst 9400 Series 3200W AC Power Supply
C9400-PWR-2100AC (=) Cisco Catalyst 9400 Series 2100W AC Power Supply
C9400-PWR-3200DC (=) Cisco Catalyst 9400 Series 3200W DC Power Supply
C9410-FAN= Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Fan Tray
C9407-FAN= Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Fan Tray
C9404-FAN= Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Fan Tray
C9410-ACC-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Accessory Kit
C9407-ACC-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Accessory Kit
C9404-ACC-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Accessory Kit
C9404-RACK-19-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Rack Mount
C9407-RACK-19-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Rack Mount
C9410-RACK-19-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Rack Mount
C9410-SHELF-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Shelf Install Kit
C9407-SHELF-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Shelf Install Kit
C9400-DNA-E Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential Term License
C9400-DNA-E-3Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential 3 Year License
C9400-DNA-E-5Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential 5 Year License
C9400-DNA-E-7Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential 7 Year License
C9400-DNA-A Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage Term License
C9400-DNA-A-3Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 3 Year License
C9400-DNA-A-5Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 5 Year License
C9400-DNA-A-7Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 7 Year License
C9400-LIC= Electronic SW License for C9400 Switches
C9400-DNA-E-A C9400 NW and Cisco DNA Essentials to NW and Cisco DNA Advantage Upgrade
C9400-DNA-E-A-3 C9400 NW and Cisco DNA Essentials and Cisco DNA Advantage Upgrade License (3Y)
C9400-DNA-E-A-5 C9400 NW and Cisco DNA Essentials and Cisco DNA Advantage Upgrade License (5Y)
C9400-DNA-E-A-7 C9400 NW and Cisco DNA Essentials and Cisco DNA Advantage Upgrade License (7Y)
C9400-LC-48U Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48T Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48UX Cisco Catalyst 9400 Series 48Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45
C9400-LC-24XS Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+)
C9400-LC-48P Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-24S Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port Gigabit Ethernet(SFP)
C9400-LC-48S Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port Gigabit Ethernet(SFP)
C9400-LC-48H Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48HN Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 5G multiGigabit w/ full 90W UPOE+
C9400-LC-48HX Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10G multiGigabit w/ full 90W UPOE+
C9400-LC-48XS Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10 Gigabit (SFP+)
Cisco C9407R Supervisor Engine C9400-SUP-1
Cisco C9410R Supervisor Engine C9400-SUP-1
Cisco C9407R Supervisor Engine C9400-SUP-1XL
Cisco C9410R Supervisor Engine C9400-SUP-1XL
Cisco C9404R Supervisor Engine C9400-SUP-1
Cisco C9404R Supervisor Engine C9400-SUP-1XL
Cisco C9404R Supervisor Engine C9400-SUP-1XL-Y
Cisco C9407R Supervisor Engine C9400-SUP-1XL-Y
Cisco C9410R Supervisor Engine C9400-SUP-1XL-Y
Cisco C9404R Supervisor Engine C9400X-SUP-2
Cisco C9407R Supervisor Engine C9400X-SUP-2
Cisco C9410R Supervisor Engine C9400X-SUP-2
Cisco C9404R Supervisor Engine C9400X-SUP-2XL
Cisco C9407R Supervisor Engine C9400X-SUP-2XL
Cisco C9410R Supervisor Engine C9400X-SUP-2XL
C9300X-48HX-E Catalyst 9300 48-port 10G/mGig with modular uplink, UPOE+, Network Essentials
C9300X-48HX-A Catalyst 9300 48-port 10G/mGig with modular uplink, UPOE+, Network Advantage
C9300X-48TX-E Catalyst 9300 48-port 10G/mGig with modular uplink, data only, Network Essentials
C9300X-48TX-A Catalyst 9300 48-port 10G/mGig with modular uplink, data only, Network Advantage
C9300X-48HXN-E Catalyst 9300 36-port 5G/mGig, 12-port 10G with modular uplink, UPOE+, Network Essentials
C9300X-48HXN-A Catalyst 9300 36-port 5G/mGig, 12-port 10G with modular uplink, UPOE+, Network Advantage
C9300X-24HX-E Catalyst 9300 24-port 10G/mGig with modular uplink, UPOE+, Network Essentials
C9300X-24HX-A Catalyst 9300 24-port 10G/mGig with modular uplink, UPOE+, Network Advantage
C9300X-12Y-E Catalyst 9300 12-port 25G/10G/1G SFP28 with modular uplinks, Network Essentials
C9300X-12Y-A Catalyst 9300 12-port 25G/10G/1G SFP28 with modular uplinks, Network Advantage
C9300X-24Y-E Catalyst 9300 24-port 25G/10G/1G SFP28 with modular uplinks, Network Essentials
C9300X-24Y-A Catalyst 9300 24-port 25G/10G/1G SFP28 with modular uplinks, Network Advantage
C9300-24T-E Catalyst 9300 24-port 1G copper with modular uplinks, data only, Network Essentials
C9300-24T-A Catalyst 9300 24-port 1G copper with modular uplinks, data only, Network Advantage
C9300-24P-E Catalyst 9300 24-port 1G copper with modular uplinks, PoE+, Network Essentials
C9300-24P-A Catalyst 9300 24-port 1G copper with modular uplinks, PoE+, Network Advantage
C9300-24U-E Catalyst 9300 24-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Essentials
C9300-24U-A Catalyst 9300 24-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Advantage
C9300-24UB-E Catalyst 9300 higher scale 24-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Essentials
C9300-24UB-A Catalyst 9300 higher scale 24-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Advantage
C9300-24U-E-UL Catalyst 9300 24-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Advantage
(Compatible with UL1069 Standard*)
C9300-24U-A-UL Catalyst 9300 24-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Advantage
(Compatible with UL1069 Standard*)
C9300-24H-E Catalyst 9300 24-port 1G copper with modular uplinks, UPOE+, Network Essentials
C9300-24H-A Catalyst 9300 24-port 1G copper with modular uplinks, UPOE+, Network Advantage
C9300-24UX-E Catalyst 9300 24-port 10G/mGig with modular uplink, UPOE, Network Essentials
C9300-24UX-A Catalyst 9300 24-port 10G/mGig with modular uplink, UPOE, Network Advantage
C9300-24UXB-E Catalyst 9300 higher scale 24-port 10G/mGig with modular uplink, UPOE, Network Essentials
C9300-24UXB-A Catalyst 9300 higher scale 24-port 10G/mGig with modular uplink, UPOE, Network Advantage
C9300-48T-E Catalyst 9300 48-port 1G copper with modular uplinks, data only, Network Essentials
C9300-48T-A Catalyst 9300 48-port 1G copper with modular uplinks, data only, Network Advantage
C9300-48P-E Catalyst 9300 48-port 1G copper with modular uplinks, PoE+, Network Essentials
C9300-48P-A Catalyst 9300 48-port 1G copper with modular uplinks, PoE+, Network Advantage
C9300-48U-E Catalyst 9300 48-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Essentials
C9300-48U-A Catalyst 9300 48-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Advantage
C9300-48UB-E Catalyst 9300 higher scale 48-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Essentials
C9300-48UB-A Catalyst 9300 higher scale 48-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Advantage
C9300-48U-E-UL Catalyst 9300 48-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Essentials
(Compatible with UL1069 Standard*)
C9300-48U-A-UL Catalyst 9300 48-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Advantage
(Compatible with UL1069 Standard*)
C9300-48H-E Catalyst 9300 48-port 1G copper with modular uplinks, UPOE+, Network Essentials
C9300-48H-A Catalyst 9300 48-port 1G copper with modular uplinks, UPOE+, Network Advantage
C9300-48UXM-E Catalyst 9300 48-port 2.5G (12 10G/mGig) copper with modular uplinks, UPOE, Network Essentials
C9300-48UXM-A Catalyst 9300 48-port 2.5G (12 10G/mGig) copper with modular uplinks, UPOE, Network Advantage
C9300-48UN-E Catalyst 9300 48-port 5G copper with modular uplinks, UPOE, Network Essentials
C9300-48UN-A Catalyst 9300 48-port 5G copper with modular uplinks, UPOE, Network Advantage
C9300-24S-E Catalyst 9300 24-port 1G SFP with modular uplinks, Network Essentials
C9300-24S-A Catalyst 9300 24-port 1G SFP with modular uplinks, Network Advantage
C9300-48S-E Catalyst 9300 48-port 1G SFP with modular uplinks, Network Essentials
C9300-48S-A Catalyst 9300 48-port 1G SFP with modular uplinks, Network Advantage
C9300L-24T-4G-E Catalyst 9300 24-port 1G copper, with fixed 4x1G SFP uplinks, data only Network Essentials
C9300L-24T-4G-A Catalyst 9300 24-port 1G copper, with fixed 4x1G SFP uplinks, data only Network Advantage
C9300L-24P-4G-E Catalyst 9300 24-port 1G copper, with fixed 4x1G SFP uplinks, PoE+ Network Essentials
C9300L-24P-4G-A Catalyst 9300 24-port 1G copper, with fixed 4x1G SFP uplinks, PoE+ Network Advantage
C9300L-48T-4G-E Catalyst 9300 48-port 1G copper, with fixed 4x1G SFP uplinks, data only Network Essentials
C9300L-48T-4G-A Catalyst 9300 48-port 1G copper, with fixed 4x1G SFP uplinks, data only Network Advantage
C9300L-48P-4G-E Catalyst 9300 48-port 1G copper, with fixed 4x1G SFP uplinks, PoE+ Network Essentials
C9300L-48P-4G-A Catalyst 9300 48-port 1G copper with fixed 4x1G SFP uplinks, PoE+ Network Advantage
C9300L-48PF-4G-E Catalyst 9300 48-port 1G copper with fixed 4x1G SFP uplinks, PoE+ Network Essentials
C9300L-48PF-4G-A Catalyst 9300 48-port 1G copper with fixed 4x1G SFP uplinks, PoE+ Network Advantage
C9300L-24T-4X-E Catalyst 9300 24-port 1G copper with fixed 4x10G/1G SFP+ uplinks, data only Network Essentials
C9300L-24T-4X-A Catalyst 9300 24-port 1G copper with fixed 4x10G/1G SFP+ uplinks, data only Network Advantage
C9300L-24P-4X-E Catalyst 9300 24-port 1G copper with fixed 4x10G/1G SFP+ uplinks, PoE+ Network Essentials
C9300L-24P-4X-A Catalyst 9300 24-port 1G copper with fixed 4x10G/1G SFP+ uplinks, PoE+ Network Advantage
C9300L-24UXG-4X-E Catalyst 9300 24-port 8XmGig (100M/1G/2.5G/5G/10G) + 16x 10M/100M/1G copper with fixed 4x10G/1G SFP+ uplinks, UPOE, Network Essentials
C9300L-24UXG-4X-A Catalyst 9300 24-port 8XmGig (100M/1G/2.5G/5G/10G) + 16x 10M/100M/1G copper with fixed 4x10G/1G SFP+ uplinks, UPOE, Network Advantage
C9300L-48T-4X-E Catalyst 9300 48-port 1G copper with fixed 4x10G/1G SFP+ uplinks, data only Network Essentials
C9300L-48T-4X-A Catalyst 9300 48-port 1G copper with fixed 4x10G/1G SFP+ uplinks, data only Network Advantage
C9300L-48P-4X-E Catalyst 9300 48-port 1G copper with fixed 4x10G/1G SFP+ uplinks, PoE+ Network Essentials
C9300L-48P-4X-A Catalyst 9300 48-port 1G copper with fixed 4x10G/1G SFP+ uplinks, PoE+ Network Advantage
C9300L-48PF-4X-E Catalyst 9300 48-port 1G copper with fixed 4x10G/1G SFP+ uplinks, full PoE+ Network Essentials
C9300L-48PF-4X-A Catalyst 9300 48-port 1G copper with fixed 4x10G/1G SFP+ uplinks, full PoE+ Network Advantage
C9300L-48UXG-4X-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks UPoE, 12XmGig (100M/1G/2.5G/5G/10G) + 36x 10M/100M/1G, 4X10G uplinks, Network Essentials
C9300L-48UXG-4X-A Catalyst 9300 48-port 12XmGig (100M/1G/2.5G/5G/10G) + 36x 10M/100M/1G copper with fixed 4x10G/1G SFP+ uplinks, UPOE, Network Advantage
C9300L-24UXG-2Q-E Catalyst 9300 24-port 8XmGig (100M/1G/2.5G/5G/10G) + 16x 10M/100M/1G copper with fixed 2x40G QSFP uplinks, UPOE, Network Essentials
C9300L-24UXG-2Q-A Catalyst 9300 24-port 8XmGig (100M/1G/2.5G/5G/10G) + 16x 10M/100M/1G copper with fixed 2x40G QSFP uplinks, UPOE, Network Advantage
C9300L-48UXG-2Q-E Catalyst 9300 48-port 12XmGig (100M/1G/2.5G/5G/10G) + 36x 10M/100M/1G copper with fixed 2x40G QSFP uplinks, UPOE, Network Essentials
C9300L-48UXG-2Q-A Catalyst 9300 48-port 12XmGig (100M/1G/2.5G/5G/10G) + 36x 10M/100M/1G copper with fixed 2x40G QSFP uplinks, UPOE, Network Advantage
C9300X-NM-8M Catalyst 9300X 8 x 10G/mGig Network Module
C9300X-NM-8M= Catalyst 9300X 8 x 10G/mGig Network Module, spare
C9300X-NM-8Y Catalyst 9300 8 x 25G/10G/1G multi-rate SFP Network Module
C9300X-NM-8Y= Catalyst 9300 8 x 25G/10G/1G multi-rate SFP Network Module, spare
C9300X-NM-2C Catalyst 9300 2 x 100G/40G dual rate QSFP Network Module
C9300X-NM-2C= Catalyst 9300 2 x 100G/40G dual rate QSFP Network Module, spare
C9300X-NM-4C Catalyst 9300 4 x 100G/40G dual rate QSFP Network Module
C9300X-NM-4C= Catalyst 9300 4 x 100G/40G dual rate QSFP Network Module, spare
C9300-NM-4G Catalyst 9300 4 x 1GE SFP Network Module
C9300-NM-4G= Catalyst 9300 4 x 1GE SFP Network Module, spare
C9300-NM-8X Catalyst 9300 8 x 10G/1G SFP+ Network Module
C9300-NM-8X= Catalyst 9300 8 x 10G/1G SFP+ Network Module, spare
C9300-NM-2Q Catalyst 9300 2 x 40GE QSFP Network Module
C9300-NM-2Q= Catalyst 9300 2 x 40GE QSFP Network Module, spare
C9300-NM-2Y Catalyst 9300 2 x 25G/10G/1G SFP28 Network Module
C9300-NM-2Y= Catalyst 9300 2 x 25G/10G/1G SFP28 Network Module, spare
C9300-NM-4M Catalyst 9300 4 x 10G/mGig Network Module
C9300-NM-4M= Catalyst 9300 4 x 10G/mGig Network Module, spare
SSD-120G Cisco pluggable USB3.0 120G SSD storage
SSD-120G= Cisco pluggable USB3.0 120G SSD storage, spare
SSD-240G Cisco pluggable USB3.0 240G SSD storage
SSD-240G= Cisco pluggable USB3.0 240G SSD storage, spare
C9300-DNA-E-24-3Y C9300 Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9300-DNA-E-24-5Y C9300 Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license
C9300-DNA-E-24-7Y C9300 Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license
C9300-DNA-A-24-3Y C9300 Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license
C9300-DNA-A-24-5Y C9300 Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license
C9300-DNA-A-24-7Y C9300 Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license
C9300-DNA-E-48-3Y C9300 Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
C9300-DNA-E-48-5Y C9300 Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license
C9300-DNA-E-48-7Y C9300 Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license
C9300-DNA-A-48-3Y C9300 Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license
C9300-DNA-A-48-5Y C9300 Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license
C9300-DNA-A-48-7Y C9300 Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license
C9300-DNA-E-24S-3Y C9300 1G Fiber Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9300-DNA-E-24S-5Y C9300 1G Fiber Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license
C9300-DNA-E-24S-7Y C9300 1G Fiber Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license
C9300-DNA-A-24S-3Y C9300 1G Fiber Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license
C9300-DNA-A-24S-5Y C9300 1G Fiber Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license
C9300-DNA-A-24S-7Y C9300 1G Fiber Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license
C9300-DNA-E-48S-3Y C9300 1G Fiber Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
C9300-DNA-E-48S-5Y C9300 1G Fiber Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license
C9300-DNA-E-48S-7Y C9300 Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license
C9300-DNA-A-48S-3Y C9300 1G Fiber Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license
C9300-DNA-A-48S-5Y C9300 1G Fiber Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license
C9300-DNA-A-48S-7Y C9300 1G Fiber Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license
C9300-DNA-L-E-3Y C9300 Cisco DNA Essentials license (3Y) for 12Y, 24Y SKU
C9300-DNA-L-E-5Y C9300 Cisco DNA Essentials license (5Y) for 12Y, 24Y SKU
C9300-DNA-L-E-7Y C9300 Cisco DNA Essentials license (7Y) for 12Y, 24Y SKU
C9300-DNA-L-A-3Y C9300 Cisco DNA Advantage license (3Y) for 12Y, 24Y SKU
C9300-DNA-L-A-5Y C9300 Cisco DNA Advantage license (5Y) for 12Y, 24Y SKU
C9300-DNA-L-A-7Y C9300 Cisco DNA Advantage license (7Y) for 12Y, 24Y SKU
C9300-LIC= Electronic Cisco DNA Upgrade License for C9300 switches. Note: when upgrading from Cisco DNA Essentials to Cisco DNA Advantage, Network Essentials is also upgraded to Network Advantage
C9300L-DNA-E-24-3Y C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9300L-DNA-E-24-5Y C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license
C9300L-DNA-E-24-7Y C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license
C9300L-DNA-A-24-3Y C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license
C9300L-DNA-A-24-5Y C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license
C9300L-DNA-A-24-7Y C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license
C9300L-DNA-E-48-3Y C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
C9300L-DNA-E-48-5Y C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license
C9300L-DNA-E-48-7Y C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license
C9300L-DNA-A-48-3Y C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license
C9300L-DNA-A-48-5Y C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license
C9300L-DNA-A-48-7Y C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license
C9300L-LIC= Electronic Cisco DNA Upgrade License for C9300L switches. Note: when upgrading from Cisco DNA Essentials to Cisco DNA Advantage, Network Essentials is also upgraded to Network Advantage
PWR-C1-350WAC= 350WAC power supply spare
PWR-C1-715WAC= 715WAC power supply spare
PWR-C1-715WDC= 715WDC power supply spare
PWR-C1-1100WAC= 1100WAC power supply spare
PWR-C1-1900WAC= 1900WAC Power supply spare
PWR-C1-350WAC-P= 350WAC Platinum-rated power supply spare
PWR-C1-715WAC-P= 715WAC Platinum-rated power supply spare
PWR-C1-1100WAC-P= 1100WAC Platinum-rated power supply spare
PWR-C1-715WAC-UP Upgrade to 715WAC Platinum-rated power supply
PWR-C1-1100WAC-UP Upgrade to 1100WAC Platinum-rated power supply
PWR-C1-1900WAC-UP Upgrade to 1900WAC Platinum-rated power supply
STACK-T1-50CM= Cisco StackWise-480/1T 50cm stacking cable spare
STACK-T1-1M= Cisco StackWise-480/1T 1m stacking cable spare
STACK-T1-3M= Cisco StackWise-480/1T 3m stacking cable spare
CAB-SPWR-30CM= Cisco Catalyst 3850 StackPower cable 30cm spare
CAB-SPWR-150CM= Cisco Catalyst 3850 StackPower cable 150cm spare
C9300L-STACK-KIT Stack Kit for C9300L SKUs – includes 2 Stack Adaptors and 1 Stack Cable
C9300L-STACK-KIT= Stack Kit for C9300L SKUs – includes 2 Stack Adaptors and 1 Stack Cable, spare
STACK-T3-50CM 50CM Type 3 Stacking Cable – default with Stack Kit for C9300L SKUs
STACK-T3-50CM= 50CM Type 3 Stacking Cable, spare for C9300L SKUs
STACK-T3-1M 1M Type 3 Stacking Cable for C9300L SKUs
STACK-T3-1M= 1M Type 3 Stacking Cable, spare for C9300L SKUs
STACK-T3-3M 3M Type 3 Stacking Cable for C9300L SKUs
STACK-T3-3M= 3M Type 3 Stacking Cable, spare for C9300L SKUs
CAB-TA-NA= AC power cord for Cisco Catalyst (North America)
CAB-TA-AP= AC power cord for Cisco Catalyst (Australia)
CAB-TA-AR= AC power cord for Cisco Catalyst (Argentina)
CAB-TA-SW= AC power cord for Cisco Catalyst (Switzerland)
CAB-TA-UK= AC power cord for Cisco Catalyst (United Kingdom)
CAB-TA-JP= AC power cord for Cisco Catalyst (Japan)
CAB-TA-250VAC-JP= Japan 250VAC power cord for Cisco Catalyst (Japan)
CAB-TA-EU= AC power cord for Cisco Catalyst (Europe)
CAB-TA-IT= AC power cord for Cisco Catalyst (Italy)
CAB-TA-IN= AC power cord for Cisco Catalyst (India)
CAB-TA-CN= AC power cord for Cisco Catalyst (China)
CAB-TA-DN= AC power cord for Cisco Catalyst (Denmark)
CAB-TA-IS= AC power cord for Cisco Catalyst (Israel)
CAB-ACBZ-12A= AC power cord for Cisco Catalyst (Brazil), 12A/125V BR-3-20 plug up to 12A
CAB-ACBZ-10A= AC power cord for Cisco Catalyst (Brazil), 10A/250V BR-3-10 plug up to 10A
CAB-C15-CBN Cabinet jumper power cord, 250VAC 13A, C14-C15 connectors
C9200-24T-A Catalyst 9200 24-port Data Switch, Network Advantage
C9200-24T-E Catalyst 9200 24-port Data Switch, Network Essentials
C9200-24P-A Catalyst 9200 24-port PoE+ Switch, Network Advantage
C9200-24P-E Catalyst 9200 24-port PoE+ Switch. Network Essentials
C9200-24PB-A Catalyst 9200 24-port PoE+, enhanced VRF, Network Advantage
C9200-24PXG-E Catalyst 9200 24-port 8xmGig, 16x1G, PoE+, Network Essentials
C9200-24PXG-A Catalyst 9200 24-port 8xmGig, 16x1G, PoE+, Network Advantage
C9200-48T-A Catalyst 9200 48-port Data Switch, Network Advantage
C9200-48T-E Catalyst 9200 48-port Data Switch, Network Essentials
C9200-48P-A Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Advantage
C9200-48P-E Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Essentials
C9200-48PL-A Catalyst 9200 48-Port partial PoE+ Switch, Network Advantage
C9200-48PL-E Catalyst 9200 48-Port partial PoE+ Switch, Network Essentials
C9200-48PB-A Catalyst 9200 48-port PoE+, enhanced VRF, Network Advantage
C9200-48PXG-E Catalyst 9200 48-port 8xmGig, 40x1G, PoE+, Network Essentials
C9200-48PXG-A Catalyst 9200 48-port 8xmGig, 40x1G, PoE+, Network Advantage
C9200L-24T-4G-A Catalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24T-4G-E Catalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-24P-4G-A Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24P-4G-E Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48T-4G-A Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48T-4G-E Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48P-4G-A Catalyst 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48P-4G-E Catalyst 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48PL-4G-A Catalyst 9200L48-port partial PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48PL-4G-E Catalyst 9200L48-port partial PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-24T-4X-A Catalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24T-4X-E Catalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-24P-4X-A Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24P-4X-E Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48T-4X-A Catalyst 9200L 48-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48T-4X-E Catalyst 9200L 48-port Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48P-4X-A Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48PL-4X-A Catalyst 9200L 48-port partial PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48PL-4X-E Catalyst 9200L 48-port partial PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-24PXG-4X-E Catalyst 9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+, Network Essentials
C9200L-24PXG-4X-A Catalyst 9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+, Network Advantage
C9200L-48PXG-4X-E Catalyst 9200L 48-port 12xmGig, 36x1G, 4x10G PoE+, Network Essentials
C9200L-48PXG-4X-A Catalyst 9200L 48-port 12xmGig, 36x1G, 4x10G PoE+, Network Advantage
C9200L-24PXG-2Y-E Catalyst 9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 2x25G, PoE+, Network Essentials
C9200L-24PXG-2Y-A Catalyst 9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 2x25G, PoE+, Network Advantage
C9200L-48PXG-2Y-E Catalyst 9200L 48-port 8xmGig, 40x1G, 2x25G PoE+, Network Essentials
C9200L-48PXG-2Y-A Catalyst 9200L 48-port 8xmGig, 40x1G, 2x25G PoE+, Network Advantage
C9200-NM-2Y (=) Catalyst 9200 2 x 25 GE Network Module, spare
C9200-NM-2Q (=) Catalyst 9200 2 x 40GE Network Module, spare
C9200-NM-4G (=) Catalyst 9200 4 x 1GE Network Module, spare
C9200-NM-4X (=) Catalyst 9200 4 x 10GE Network Module, spare
C9200-NM-BLANK Catalyst 9200 BLANK Network Module
C9200-STACK-KIT= C9200 Stack Kit Spare
C9200L-STACK-KIT= C9200L Stack Kit Spare
STACK-T4-50CM 50CM Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-50CM= 50CM Type 3 Stacking Cable, spare
STACK-T4-1M 1M Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-1M= 1M Type 3 Stacking Cable, spare
STACK-T4-3M 3M Type 3 Stacking Cable
STACK-T4-3M= 3M Type 3 Stacking Cable, spare
C9200-DNA-P-24 C9200 Cisco DNA Premier Term, 24-Port: Includes Term Licenses for Cisco DNA Advantage, 25 ISE Base and 25 ISE Plus Endpoints, 25 Stealthwatch Flows (including Virtual Flow Collector and Management Console). Requires separate purchase of ISE appliance/ISE VM and Cisco DNA Center appliance
C9200-DNA-P-24-3Y C9200 Cisco DNA Premier, 24-port, 3Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200-DNA-P-24-5Y C9200 Cisco DNA Premier, 24-port, 5Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200-DNA-P-24-7Y C9200 Cisco DNA Premier, 24-port, 7Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200-DNA-P-48 C9200 Cisco DNA Premier Term, 48-Port: Includes Term Licenses for Cisco DNA Advantage, 25 ISE Base and 25 ISE Plus Endpoints, 25 Stealthwatch Flows (including Virtual Flow Collector and Management Console). Requires separate purchase of ISE appliance/ISE VM and Cisco DNA Center appliance
C9200-DNA-P-48 -3Y C9200 Cisco DNA Premier, 48-port, 3Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200-DNA-P-48 -5Y C9200 Cisco DNA Premier, 48-port, 5Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200-DNA-P-48 -7Y C9200 Cisco DNA Premier, 48-port, 7Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200-DNA-E-24 C9200 Cisco DNA Essentials Term 24-port
C9200-DNA-E-24-3Y C9200 Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9200-DNA-E-24-5Y C9200 Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license
C9200-DNA-E-24-7Y C9200 Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license
C9200-DNA-E-48 C9200 Cisco DNA Essentials Term 48-port
C9200-DNA-E-48-3Y C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
C9200-DNA-E-48-5Y C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license
C9200-DNA-E-48-7Y C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license
C9200-DNA-A-24 C9200 Cisco DNA Advantage Term 24-port
C9200-DNA-A-24-3Y C9200 Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license
C9200-DNA-A-24-5Y C9200 Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license
C9200-DNA-A-24-7Y C9200 Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license
C9200-DNA-A-48 C9200 Cisco DNA Advantage Term 48-port
C9200-DNA-A-48-3Y C9200 Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license
C9200-DNA-A-48-5Y C9200 Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license
C9200-DNA-A-48-7Y C9200 Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-P-24 C9200L Cisco DNA Premier Term, 24-Port: Includes Term Licenses for Cisco DNA Advantage, 25 ISE Base and 25 ISE Plus Endpoints, 25 Stealthwatch Flows (including Virtual Flow Collector and Management Console). Requires separate purchase of ISE appliance/ISE VM and Cisco DNA Center appliance
C9200L-DNA-P-24-3Y C9200L Cisco DNA Premier, 24-port, 3Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200L-DNA-P-24-5Y C9200L Cisco DNA Premier, 24-port, 5Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200L-DNA-P-24-7Y C9200L Cisco DNA Premier, 24-port, 7Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200L-DNA-P-48 C9200L Cisco DNA Premier Term, 48-Port: Includes Term Licenses for Cisco DNA Advantage, 25 ISE Base and 25 ISE Plus Endpoints, 25 Stealthwatch Flows (including Virtual Flow Collector and Management Console). Requires separate purchase of ISE appliance/ISE VM and Cisco DNA Center appliance
C9200L-DNA-P-48-3Y C9200L Cisco DNA Premier, 48-port, 3Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200L-DNA-P-48 -5Y C9200L Cisco DNA Premier, 48-port, 5Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200L-DNA-P-48 -7Y C9200L Cisco DNA Premier, 48-port, 7Y Term – Cisco DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9200L-DNA-E-24 C9200L Cisco DNA Essentials Term 24-port
C9200L-DNA-E-24-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-E-24-5Y C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-E-24-7Y C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essentials Term 48-port
C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-E-48-5Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-E-48-7Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-A-24 C9200L Cisco DNA Advantage Term 24-port
C9200L-DNA-A-24-3Y C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-A-24-5Y C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-A-24-7Y C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-A-48 C9200L Cisco DNA Advantage Term 48-port
C9200L-DNA-A-48-3Y C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-A-48-5Y C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-A-48-7Y C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license
C9200-LIC= Electronic Cisco DNA Upgrade License for C9200 switches. Note: when upgrading from Cisco DNA Essentials to Cisco DNA Advantage, Network Essentials is upgraded to Network Advantage
C9200-24-E-A C9200 24-port NW and DNA Essentials to NW and DNA Advantage Upgrade
C9200-24-E-A-3 24-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 3Y
C9200-24-E-A-5 24-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 5Y
C9200-24-E-A-7 24-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 7Y
C9200-48-E-A C9200 48-port NW and DNA Essentials to NW and DNA Advantage Upgrade
C9200-48-E-A-3 48-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 3Y
C9200-48-E-A-5 48-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 5Y
C9200-48-E-A-7 48-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 7Y
C9200L-LIC= Electronic Cisco DNA Upgrade License for C9200L switches. Note: when upgrading from Cisco DNA Essentials to Cisco DNA Advantage, Network Essentials is upgraded to Network Advantage
C9200L-24-E-A C9200L 24-port NW and DNA Essentials to NW and DNA Advantage Upgrade
C9200L-24-E-A-3 24-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 3Y
C9200L-24-E-A-5 24-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 5Y
C9200L-24-E-A-7 24-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 7Y
C9200L-48-E-A C9200L 48-port NW and DNA Essentials to NW and DNA Advantage Upgrade
C9200L-48-E-A-3 48-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 3Y
C9200L-48-E-A-5 48-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 5Y
C9200L-48-E-A-7 48-port NW and Cisco DNA Ess to NW and DNA Adv Upgrade License 7Y
PWR-C5-125WAC (=) 125W AC Config 5 Power Supply
PWR-C5-125WAC/2 125W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply
PWR-C5-600WAC (=) 600W AC Config 5 Power Supply
PWR-C5-600WAC/2 600W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply
PWR-C5-1KWAC (=) 1KW AC Config 5 Power Supply
PWR-C5-1KWAC/2 1KW AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply
PWR-C6-125WAC (=) 125W AC Config 6 Power Supply
PWR-C6-125WAC/2 125W AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply
PWR-C6-600WAC (=) 600W AC Config 6 Power Supply
PWR-C6-600WAC/2 600W AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply
PWR-C6-1KWAC (=) 1KW AC Config 6 Power Supply
PWR-C6-1KWAC/2 1KW AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply
CAB-TA-NA= AC power cord for Cisco Catalyst (North America)
CAB-TA-AP= AC power cord for Cisco Catalyst (Australia)
CAB-TA-AR= AC power cord for Cisco Catalyst (Argentina)
CAB-TA-SW= AC power cord for Cisco Catalyst (Switzerland)
CAB-TA-UK= AC power cord for Cisco Catalyst (United Kingdom)
CAB-TA-JP= AC power cord for Cisco Catalyst (Japan)
CAB-TA-250V-JP= Japan 250VAC power cord for Cisco Catalyst (Japan)
CAB-TA-125V-JP= Japan 125V AC Type A Power Cable (Japan – 48 port only)
CAB-TA-EU= AC power cord for Cisco Catalyst (Europe)
CAB-TA-IT= AC power cord for Cisco Catalyst (Italy)
CAB-TA-IN= AC power cord for Cisco Catalyst (India)
CAB-TA-CN= AC power cord for Cisco Catalyst (China)
CAB-TA-DN= AC power cord for Cisco Catalyst (Denmark)
CAB-TA-IS= AC power cord for Cisco Catalyst (Israel)
CAB-ACBZ-12A= AC power cord for Cisco Catalyst (Brazil), 12A/125V BR-3-20 plug up to 12A
CAB-ACBZ-10A= AC power cord for Cisco Catalyst (Brazil), 10A/250V BR-3-10 plug up to 10A
CAB-C15-CBN Cabinet jumper power cord, 250VAC 13A, C14-C15 connectors
ACC-KIT-T1= Accessory kit with 19 inch Type 1 rack mount
RACK-KIT-T1= 19, 23, 24 inch and ETSI Type 1 rack mount kit
4PT-KIT-T2= 4 Point rack mount kit New
RCKMNT-1RU-2KX= Rackmount kit for 1 RU for C1000, 2960-X and 2960-XR (19/23/24/etsi)
RCKMNT-19-CMPCT= 19” Rack Mount bracket for C1000, 3560-CX and 2960CX
RCKMNT-23-CMPCT= 23” and 24” Rack Mount bracket for C1000, 3560-CX and 2960-CX
C1000-8T-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8T-E-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
C1000-8P-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8P-E-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
C1000-8FP-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8FP-E-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
C1000-16T-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks
C1000-16T-E-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks with external PS
C1000-16P-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks
C1000-16P-E-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks with external PS
C1000-16FP-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks
C1000-24T-4G-L 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks
C1000-24P-4G-L 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
C1000-24FP-4G-L 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
C1000-48T-4G-L 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks
C1000-48P-4G-L 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks
C1000-48FP-4G-L 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
C1000-24T-4X-L 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-24P-4X-L 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-24FP-4X-L 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-48T-4X-L 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-48P-4X-L 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000-48FP-4X-L 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
C1000FE-24T-4G-L 24x 10/100 Ethernet ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
C1000FE-24P-4G-L 24x 10/100 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
C1000FE-48T-4G-L 48x 10/100 Ethernet ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
C1000FE-48P-4G-L 48x 10/100 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
CGP-OLT-8T Catalyst PON 8-port GPON OLT,4 GE Combo ports (Copper RJ45 + SFP optical), 2 10GE SFP+
CGP-OLT-16T Catalyst PON 16-port GPON OLT, 4 GE Combo ports (Copper RJ45 + SFP optical), 2 10GE SFP+
CGP-ONT-1P Catalyst PON 1-port GPON ONT, PoE+
CGP-ONT-4P Catalyst PON 4-port GPON ONT, PoE+
CGP-ONT-4PV Catalyst PON 4-port GPON ONT, PoE+, 2 POTS RJ11
CGP-ONT-4PVC Catalyst PON 4-port GPON ONT, PoE+, 2 POTS RJ11, 1 CATV Coax
CGP-ONT-4TVCW-x Catalyst PON 4-port GPON ONT, 2 POTS RJ11, 1 CATV Coax, 1 Wi-Fi 2.4G/5GHz. x=Region Prefix. Currently -EU, -NA and -IN available. Please reach out for other regions.
EU – EU power adapter, -E Wireless LNA regulatory domain
NA – NA power adapter, -A Wireless LNA regulatory domain
IN – IN power adapter, -H Wireless LNA regulatory domain
PSU-OLT8-80WAC= 80W AC Power Supply for CGP-OLT-8T
PSU-OLT8-72WDC= 72W DC Power Supply for CGP-OLT-8T - Secondary Power Supply
PSU-OLT16-100WAC= 100W AC Power Supply for CGP-OLT-16T
PSU-OLT16-100WDC= 100W DC Power Supply for CGP-OLT-16T - Secondary Power Supply
CGP-SFP-OC= GPON SFP type C, Sensitivity -30dBm, average output power 3~7dBm
CMICR-4PS Cable Duct
CMICR-4PC Din Rail
CMICR-4PT Desk Mount, Surface Mount
CMICR-4PS Catalyst Micro Switch for wall-jack deployments, 2x SFP uplinks
CMICR-4PC Catalyst Micro Switch for wall-jack Deployments, 1x copper + 1x SFP uplink
CMICR-4PT Catalyst Micro Switch for desktop deployments
CMICR-PWR-CNT Molex power connector
CMICR-MSD-1G Micro SD Card
CMICR-BZL-L-OC Long Off Centered Bezel
CMICR-BZL-S-OC Short Off Centered Bezel
CMICR-BZL-S-C Short Centered Bezel
CMICR-CLIP-DIN DIN Rail Clip
CMICR-BRKT-S-OC Short Off Centered Bracket
CMICR-BRKT-DSK Desk Top Mounting Bracket
CDB-8U Cisco Catalyst Digital Building Switch, 8 x FE, 480W UPOE, Uplinks: 2 x 1G copper, LAN Lite.
CDB-8P Cisco Catalyst Digital Building Switch, 8 x FE, 240W PoE+, Uplinks: 2 x 1G copper, LAN Lite.
CDB-MNT-FLEX-C14= Flexible mount spare part with IEC C14 power junction box (One mount needed per switch to power the switch).
CDB-MNT-FLEX-DIR= Flexible mount spare part with direct-wired junction box (One mount needed per switch to power the switch).
CDB-MNT-RACK5-C14= 5-RU 19” rack mount chassis spare part for 5 switches (Flexible mounts above are NOT required if switches to be mounted on this rack mount chassis).
C9606R (=) Cisco Catalyst 9600 Series 6 Slot Chassis
C9600-SUP-1 (=) Cisco Catalyst 9600 Series Supervisor 1 Module
C9600-SUP-1/2 Cisco Catalyst 9600 Series Redundant Supervisor 1 Module
C9600X-SUP-2 Cisco Catalyst 9600 Series Supervisor 2 Module
C9600X-SUP-2/2 Cisco Catalyst 9600 Series Redundant Supervisor 2 Module
C9600-LC-24C (=) Cisco Catalyst 9600 Series 24-Port 40GE/12-Port 100GE
C9600-LC-48YL (=) Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 25GE/10GE/1GE
C9600-LC-48TX (=) Cisco Catalyst 9600 Series 48-port RJ45 Copper - 10GE/5GE/2.5GE/1GE/100Mbps/10Mbps
C9600-LC-48S (=) Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 1GE
C9600-LC-40YL4CD Cisco Catalyst 9600 Series Combo Linecard
40 ports 10/25/50GE SFP
2 ports 40/100/200GE QSFP56 uplinks
2 ports 40/100/200/400GE QSFP DD uplinks
C9606-FAN (=) Cisco Catalyst 9600 Series C9606 Chassis Fan Tray
C9K-F2-SSD-240GB (=) Cisco Catalyst 9600 Series 240GB SSD Storage
C9K-F2-SSD-480GB (=) Cisco Catalyst 9600 Series 480GB SSD Storage
C9K-F2-SSD-960GB (=) Cisco Catalyst 9600 Series 960GB SSD Storage
C9600-DNA-A C9600 Cisco DNA Advantage Term License
C9600-DNA-A-3Y C9600 Cisco DNA Advantage 3 Year License
C9600-DNA-A-5Y C9600 Cisco DNA Advantage 5 Year License
C9600-DNA-A-7Y C9600 Cisco DNA Advantage 7 Year License
C9600-DNA-P C9600 Cisco DNA Premier License
C9600-DNA-P-3Y C9600 Cisco DNA Premier 3 Year Term License
C9600-DNA-P-5Y C9600 Cisco DNA Premier 5 Year Term License
C9600-DNA-P-7Y C9600 Cisco DNA Premier 7 Year Term License
CAT-DNA-P-ADD Cisco DNA Premier Catalyst Add-on
CAT-DNA-P-ADD-3Y Cisco DNA Premier Catalyst Add-on, 3 Year Term License
CAT-DNA-P-ADD-5Y Cisco DNA Premier Catalyst Add-on, 5 Year Term License
CAT-DNA-P-ADD-7Y Cisco DNA Premier Catalyst Add-on, 7 Year Term License
C9600-PWR-2KWAC (=) Cisco Catalyst 9600 Series 2000W AC Power Supply
C9600-PWR-2KWDC (=) Cisco Catalyst 9600 Series 2000W DC Power Supply
CAB-CONSOLE-USB Console Cable 6ft with USB Type A and mini-B
CAB-CONSOLE-RJ45 Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F
C9606-RACK-KIT= Cisco Catalyst 9600 Series 6 slot chassis Rack Mount
C9606-ACC-KIT= Cisco Catalyst 9600 Series 6 slot chassis Accessory Kit
C9606-SHELF-KIT= Cisco Catalyst 9600 Series 6 slot chassis Shelf Install Kit
C9606-FB-23-KIT= Cisco Catalyst 9600 Series 6 slot chassis Front to Back Kit
C9606R (=) Cisco Catalyst 9600 Series 6 Slot Chassis
C9600X-SUP-2 (=) Cisco Catalyst 9600 Series Supervisor 2 Module
C9600X-SUP-2/2 Cisco Catalyst 9600 Series Redundant Supervisor 2 Module
C9600-SUP-1 (=) Cisco Catalyst 9600 Series Supervisor 1 Module
C9600-SUP-1/2 Cisco Catalyst 9600 Series Redundant Supervisor 1 Module
C9600-LC-24C (=) Cisco Catalyst 9600 Series 24-Port 40GE/12-Port 100GE
C9600-LC-48YL (=) Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 25GE/10GE/1GE
C9600-LC-48TX (=) Cisco Catalyst 9600 Series 48-port RJ45 Copper - 10GE/5GE/2.5GE/1GE/100M/10M
C9600-LC-48S (=) Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 1GE
C9600-LC-40YL4CD (=) Cisco Catalyst 9600 X-Series 40-Port 10GE & 4-Port 100GE
C9606-FAN (=) Cisco Catalyst 9600 Series C9606 Chassis Fan Tray
C9K-F2-SSD-240GB (=) Cisco Catalyst 9600 Series 240GB SSD Storage
C9K-F2-SSD-480GB (=) Cisco Catalyst 9600 Series 480GB SSD Storage
C9K-F2-SSD-960GB (=) Cisco Catalyst 9600 Series 960GB SSD Storage
C9600-DNA-A C9600 Cisco DNA Advantage Term License
C9600-DNA-A-3Y C9600 Cisco DNA Advantage 3 Year License
C9600-DNA-A-5Y C9600 Cisco DNA Advantage 5 Year License
C9600-DNA-A-7Y C9600 Cisco DNA Advantage 7 Year License
C9600-PWR-2KWAC (=) Cisco Catalyst 9600 Series 2000W AC Power Supply
C9600-PWR-2KWDC (=) Cisco Catalyst 9600 Series 2000W DC Power Supply
CAB-CONSOLE-USB Console Cable 6ft with USB Type A and mini-B
CAB-CONSOLE-RJ45 Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F
C9606-RACK-KIT= Cisco Catalyst 9600 Series 6 slot chassis Rack Mount
C9606-ACC-KIT= Cisco Catalyst 9600 Series 6 slot chassis Accessory Kit
C9606-SHELF-KIT= Cisco Catalyst 9600 Series 6 slot chassis Shelf Install Kit
C9606-FB-23-KIT= Cisco Catalyst 9600 Series 6 slot chassis Front to Back Kit
C9600-LC-40YL4CD (=) Cisco Catalyst 9600 Series 40 port 50GE, 2 port 200GE, 2 port 400GE
C9600-LC-24C (=) Cisco Catalyst 9600 Series 24-Port 40GE/12-Port 100GE
C9600-LC-48YL (=) Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 25GE/10GE/1GE
C9600-LC-48TX (=) Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port RJ45 Copper - 10GE/5GE/2.5GE/1GE/100Mbps/10Mbps
C9600-LC-48S (=) Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 1GE
C9500X-28C8D-A Catalyst 9500 28x100G + 8x400G switch, NW Advantage License
C9500X-28C8D-E Catalyst 9500 28x100G + 8x400G switch, NW Essentials License
C9500-32C-E Cisco Catalyst 9500 Series high performance 32-port 100G switch, NW Ess. License
C9500-32C-A Cisco Catalyst 9500 Series high performance 32-port 100G switch, NW Adv. License
C9500-32QC-E Cisco Catalyst 9500 Series high performance 32-port 40G switch, NW Ess. License
C9500-32QC-A Cisco Catalyst 9500 Series high performance 32-port 40G switch, NW Adv. License
C9500-48Y4C-E Cisco Catalyst 9500 Series high performance 48-port 25G switch, NW Ess. License
C9500-48Y4C-A Cisco Catalyst 9500 Series high performance 48-port 25G switch, NW Adv. License
C9500-24Y4C-E Cisco Catalyst 9500 Series high performance 24-port 1/10/25G switch, NW Ess. License
C9500-24Y4C-A Cisco Catalyst 9500 Series high performance 24-port 1/10/25G switch, NW Adv. License
C9500-24Q-E Cisco Catalyst 9500 24-port 40G switch, NW Ess. License
C9500-24Q-A Cisco Catalyst 9500 24-port 40G switch, NW Adv. License
C9500-12Q-E Cisco Catalyst 9500 12-port 40G switch, NW Ess. License
C9500-12Q-A Cisco Catalyst 9500 12-port 40G switch, NW Adv. License
C9500-40X-E Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, NW Ess. License
C9500-40X-A Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, NW Adv. License
C9500-16X-E Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, NW Ess. License
C9500-16X-A Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, NW Adv. License
C9500-NM-2Q Cisco Catalyst 9500 2 x 40GE Network Module
C9500-NM-8X Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module
C9500-NM-2Q= Cisco Catalyst 9500 2 x 40GE Network Module Spare
C9500-NM-8X= Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module Spare
C9500-48X-A Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, 8 x 10GE Network Module, NW Adv. License
C9500-48X-E Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, 8 x 10GE Network Module, NW Ess. License
C9500-24X-A Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, 8 x 10GE Network Module, NW Adv. License
C9500-24X-E Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, 8 x 10GE Network Module, NW Ess. License
C9500-16X-2Q-A Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, 2 x 40GE Network Module, NW Adv. License
C9500-16X-2Q-E Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, 2 x 40GE Network Module, NW Ess. License
C9500-40X-2Q-A Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, 2 x 40GE Network Module, NW Adv. License
C9500-40X-2Q-E Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, 2 x 40GE Network Module, NW Ess. License
Cisco DNA License Upgrade Upgrade from Essentials to Advantage
C9500-LIC= Electronic SW License for C9500 Switches
C9500X-DNA-E-3Y Catalyst 9500X Cisco DNA Essential license (3Y) for 28C8D SKU
C9500X-DNA-E-5Y Catalyst 9500X Cisco DNA Essential license (5Y) for 28C8D SKU
C9500X-DNA-E-7Y Catalyst 9500X Cisco DNA Essential license (7Y) for 28C8D SKU
C9500X-DNA-A-3Y Catalyst 9500X Cisco DNA Advantage license (3Y) for 28C8D SKU
C9500X-DNA-A-5Y Catalyst 9500X Cisco DNA Advantage license (5Y) for 28C8D SKU
C9500X-DNA-A-7Y Catalyst 9500X Cisco DNA Advantage license (7Y) for 28C8D SKU
C9500-DNA-P C9500 C1 Advantage Term, High-port density: Includes Term Licenses for Cisco DNA Advantage, 25 ISE Base and 25 ISE Plus Endpoints, 25 Stealthwatch Flows (including Virtual Flow Collector and Management Console). Requires separate purchase of ISE appliance/ISE VM and Cisco DNA Center appliance
C9500-DNA-P-3Y C9500 C1 Advantage, High-port density, 3Y Term - DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9500-DNA-L-P C9500 Cisco DNA Premier Term, Low-port density: Includes Term Licenses for Cisco DNA Advantage, 25 ISE Base and 25 ISE Plus Endpoints, 25 Stealthwatch Flows (including Virtual Flow Collector and Management Console). Requires separate purchase of ISE appliance/ISE VM and Cisco DNA Center appliance
C9500-DNA-L-P-3Y C9500 Cisco DNA Premier, Low-port density, 3Y Term - DNA, 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9500-DNA-P-L* C9500 Cisco DNA Premier Add-On Term: Includes Term Licenses for 25 ISE Base and 25 ISE Plus Endpoints, 25 Stealthwatch Flows (including Virtual Flow Collector and Management Console). Requires separate purchase of ISE appliance/ISE VM and Cisco DNA Center appliance
C9500-DNA-P-AA C9500 Cisco DNA Premier Add-On 3Y Term - 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9500-DNA-P-AA C9500 Cisco DNA Premier Add-On 5Y Term - 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9500-DNA-P-AA C9500 Cisco DNA Premier Add-On 7Y Term - 25 ISE PLS and ISE BASE, 25 SWATCH
C9500-DNA-E-3Y Catalyst 9500 NW and Cisco DNA Essentials. license (3Y) for 24Q, 40X, 32C, 32QC, 48Y4C SKU
C9500-DNA-E-5Y Catalyst 9500 NW and Cisco DNA Essentials. license (5Y) for 24Q, 40X, 32C, 32QC, 48Y4C SKU
C9500-DNA-E-7Y Catalyst 9500 NW and Cisco DNA Essentials. license (7Y) for 24Q, 40X, 32C, 32QC, 48Y4C SKU
C9500-DNA-A-3Y Catalyst 9500 NW and Cisco DNA Advantage license (3Y) for 24Q, 40X, 32C, 32QC, 48Y4C SKU
C9500-DNA-A-5Y Catalyst 9500 NW and Cisco DNA Advantage license (5Y) for 24Q, 40X, 32C, 32QC, 48Y4C SKU
C9500-DNA-A-7Y Catalyst 9500 NW and Cisco DNA Advantage license (7Y)
C9500-DNA-L-E-3Y Catalyst 9500 NW and Cisco DNA Essentials. low port density license (3Y) for 12Q, 16X, 24Y4C SKU
C9500-DNA-L-E-5Y Catalyst 9500 NW and Cisco DNA Essentials. low port density license (5Y) for 12Q, 16X, 24Y4C SKU
C9500-DNA-L-E-7Y Catalyst 9500 NW and Cisco DNA Essentials. low port density license (7Y) for 12Q, 16X, 24Y4C SKU
C9500-DNA-L-A-3Y Catalyst 9500 NW and Cisco DNA Advantage low port density license (3Y) for 12Q, 16X, 24Y4C SKU
C9500-DNA-L-A-5Y Catalyst 9500 NW and Cisco DNA Advantage low port density license (5Y) for 12Q, 16X, 24Y4C SKU
C9500-DNA-L-A-7Y Catalyst 9500 NW and Cisco DNA Advantage low port density license (7Y) for 12Q, 16X, 24Y4C SKU
C9K-PWR-1600WAC-R 1600W AC Power Supply
C9K-PWR-650WAC-R 650W AC Power Supply
C9K-PWR-1600WDC-R 1600W DC Power Supply
C9K-PWR-930WDC-R 930W DC Power Supply
C9K-PWR-1600WACR/2 1600W AC Power Supply, Redundant
C9K-PWR-650WAC-R/2 650W AC Power Supply, Redundant
C9K-PWR-1600WDCR/2 1600W DC Power Supply, Redundant
C9K-PWR-930WDC-R/2 930W DC Power Supply, Redundant
C9K-T1-FANTRAY Catalyst 9500 fan tray
FAN-T4-R Catalyst 9500 Type 4 front to back cooling Fan
PWR-C4-950WAC-R 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling
PWR-C4-950WAC-R/2 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling, Redundant
CAB-C15-CBN-JP Japan Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 12A, C14-C15
CAB-TA-250V-JP Japan 250V AC Type A Power Cable
CAB-TA-AP Australia AC Type A Power Cable
CAB-TA-AR Argentina AC Type A Power Cable
CAB-TA-DN Denmark AC Type A Power Cable
CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable
CAB-TA-IN India AC Type A Power Cable
CAB-TA-IS Israel AC Type A Power Cable
CAB-TA-IT Italy AC Type A Power Cable
CAB-TA-SW Switzerland AC Type A Power Cable
CAB-TA-UK United Kingdom AC Type A Power Cable
CAB-TA-NA North America AC Type A Power Cable
CAB-C15-CBN Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors
CAB-TA-JP Japan AC Type A Power Cable
C9500-ACCKITH-19I= Accessory Kit for Cisco Catalyst 9500 Series – High-End - 19" rack mount
C9500-ACCKITH-23I= Accessory Kit for Cisco Catalyst 9500 Series – High-End - 23" rack mount
C9500-4PTH-KIT= Extension rails and brackets for four-point mounting for Cisco Catalyst 9500 Series – High-End
C9500-ACC-KIT-19I= Accessory Kit for Cisco Catalyst 9500 Series - 19" rack mount
C9500-ACC-KIT-23I= Accessory Kit for Cisco Catalyst 9500 Series - 23" rack mount
C9500-4PT-KIT= Extension rails and brackets for four-point mounting for Cisco Catalyst 9500 Series
C9K-PWR-1500WAC Catalyst 9500X 1500W AC Power Supply
C9K-PWR-1500WDC Catalyst 9500X 1500W DC Power Supply
C9K-PWR-1500WAC/2 Catalyst 9500X 1500W AC Power Supply, Redundant
C9K-PWR-1500WDC/2 Catalyst 9500X 1500W DC Power Supply, Redundant
PWR-C6-BLANK Catalyst 9500X power supply blank cover
C9500X-FAN-1U-R Catalyst 9500X front to back cooling fan
C9500X-FAN-1U-F Catalyst 9500X back to front cooling fan
NO-POWER-CORD ECO friendly green option, no power cable will be shipped
PWR-CAB-AC-USA520 US AC Power Cord for Cisco ASR 900, NEMA 5-20
PWR-CAB-AC-USA Power Cord for AC V2 Power Module (USA), NEMA L6-20P
PWR-CAB-AC-AUS Power Cord for AC V2 Power Module (Australia), AS 3112
PWR-CAB-AC-EU Power Cord for AC V2 Power Module (Europe), CEE 7/7
PWR-CAB-AC-ITA Power Cord for AC V2 Power Module (Italy), CEI-23-50
PWR-CAB-AC-SA Power Cord for AC V2 Power Module (South Africa), SABS 164
PWR-CAB-AC-UK Power Cord for AC V2 Power Module (UK), EN 60309-2
PWR-CAB-AC-ISRL Power Cord for AC V2 Power Module (Israel), SI 32
PWR-CAB-AC-CHN Power Cord for AC V2 Power Module (China), GB2099.1/GB1002
PWR-CAB-AC-BRA Power Cord for AC V2 Power Module (Brazil), NBR 14136
PWR-CAB-AC-SUI Power Cord for AC V2 Power Module (Swiss), SEV 1011
PWR-CAB-AC-JPN Power Cord for AC V2 Power Module (Japan), JIS C8303
PWR-CAB-AC-IND India AC Power Cord for Cisco ASR 900, IS:1293
PWR-CAB-AC-ARG AC POWER CORD, WIRE HARNESS, Argentina, IRAM 2073, IEC60320 C21, ST, 4M, 30 AWG, STRANDED, 250.0 V, 16.0 A
PWR-2KW-DC-CBL Power Cord - 2KW DC
C9500X-ACCKIT-19I= Accessory Kit for Cisco Catalyst 9500X Switch - 19" rack mount
C9500X-ACCKIT-23I= Accessory Kit for Cisco Catalyst 9500X Switch - 23" rack mount
C9500X-4PTH-KIT= Extension rails and brackets for four-point mounting for Cisco Catalyst 9500X Switch
C9K-F3-SSD-240GB= Cisco pluggable SSD storage – 240 GB
C9K-F3-SSD-480GB= Cisco pluggable SSD storage – 480 GB
C9K-F3-SSD-960GB= Cisco pluggable SSD storage – 960 GB
C9404R (=) Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis
C9407R (=) Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis
C9410R (=) Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis
C9400-SUP-1 (=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1 Module
C9400-SUP-1/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1 Module
C9400-SUP-1XL (=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL Module
C9400-SUP-1XL/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL Module
C9400-SUP-1XL-Y (=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL-Y with 25G Module
C9400-SUP-1XL-Y/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL-Y with 25G Module
C9400X-SUP-2(=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2 Module
C9400X-SUP-2/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 2 Module
C9400X-SUP-2XL(=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2XL Module
C9400X-SUP-2XL/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 2XL Module
C9400-LC-48U (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48P (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48T (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48UX (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE w/ 24-port 10G mGig, 24-port 1G RJ-45
C9400-LC-24XS (=) Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+)
C9400-LC-24S (=) Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 1 Gigabit Ethernet (SFP)
C9400-LC-48S (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 1 Gigabit Ethernet (SFP)
C9400-LC-48H (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48HN (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 5G mGig (RJ-45)
C9400-LC-48HX (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10G mGig (RJ-45)
C9400-LC-48XS (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10G (SFP+)
C9400-PWR-3200AC (=) Cisco Catalyst 9400 Series 3200W AC Power Supply
C9400-PWR-2100AC (=) Cisco Catalyst 9400 Series 2100W AC Power Supply
C9400-PWR-3200DC (=) Cisco Catalyst 9400 Series 3200W DC Power Supply
C9410-FAN= Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Fan Tray
C9407-FAN= Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Fan Tray
C9404-FAN= Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Fan Tray
C9410-ACC-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Accessory Kit
C9407-ACC-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Accessory Kit
C9404-ACC-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Accessory Kit
C9404-RACK-19-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Rack Mount
C9407-RACK-19-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Rack Mount
C9410-RACK-19-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Rack Mount
C9410-SHELF-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Shelf Install Kit
C9407-SHELF-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Shelf Install Kit
C9400-DNA-E Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential Term License
C9400-DNA-E-3Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential 3 Year License
C9400-DNA-E-5Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential 5 Year License
C9400-DNA-E-7Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential 7 Year License
C9400-DNA-A Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage Term License
C9400-DNA-A-3Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 3 Year License
C9400-DNA-A-5Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 5 Year License
C9400-DNA-A-7Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 7 Year License
C9400-LIC= Electronic SW License for C9400 Switches
C9400-DNA-E-A C9400 NW and Cisco DNA Essentials to NW and Cisco DNA Advantage Upgrade
C9400-DNA-E-A-3 C9400 NW and Cisco DNA Essentials and Cisco DNA Advantage Upgrade License (3Y)
C9400-DNA-E-A-5 C9400 NW and Cisco DNA Essentials and Cisco DNA Advantage Upgrade License (5Y)
C9400-DNA-E-A-7 C9400 NW and Cisco DNA Essentials and Cisco DNA Advantage Upgrade License (7Y)
C9400-SUP-1(=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor v1 Module
C9400-SUP-1/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor v1 Module
C9400-SUP-1XL(=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor v1XL Module
C9400-SUP-1XL/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor v1XL Module
C9400-SUP-1XL-Y(=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor v1XL with 25G Module
C9400-SUP-1XL-Y/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor v1XL with 25G Module
C9400X-SUP-2(=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2 Module
C9400X-SUP-2/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 2 Module
C9400X-SUP-2XL(=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2XL Module
C9400X-SUP-2XL/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 2XL Module
C9400-SSD-240GB Cisco Catalyst 9400 Series 240GB M2 SATA memory (Supervisor)
C9400-SSD-480GB Cisco Catalyst 9400 Series 480GB M2 SATA memory (Supervisor)
C9400-SSD-960GB Cisco Catalyst 9400 Series 960GB M2 SATA memory (Supervisor)
C9400-DNA-E Catalyst 9400 Cisco DNA Essentials Term license
C9400-DNA-E-3Y Catalyst 9400 Cisco DNA Essentials 3 Year Term license
C9400-DNA-E-5Y Catalyst 9400 Cisco DNA Essentials 5 Year Term license
C9400-DNA-E-7Y Catalyst 9400 Cisco DNA Essentials 7 Year Term license
C9400-DNA-A Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage Term license
C9400-DNA-A-3Y Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 3 Year Term license
C9400-DNA-A-5Y Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 5 Year Term license
C9400-DNA-A-7Y Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 7 Year Term license
C9400-NW-E Cisco Catalyst 9400 Network Essential License
C9400-NW-A Cisco Catalyst 9400 Network Advantage License
C9400-LIC= Electronic SW License for C9400 Switches
C9400-DNA-E-A C9400 NW and Cisco DNA Essentials to NW and Cisco DNA Advantage Upgrade
C9400-DNA-E-A-3 C9400 NW and Cisco DNA Essentials to NW and DNA Adv Upgrade License (3Y)
C9400-DNA-E-A-5 C9400 NW and Cisco DNA Essentials to NW and DNA Adv Upgrade License (5Y)
C9400-DNA-E-A-7 C9400 NW and Cisco DNA Essentials to NW and DNA Adv Upgrade License (7Y)
C9400-LC-48HX (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10G multigigabit (RJ-45)
C9400-LC-48HN (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 5G multigigabit (RJ-45)
C9400-LC-48H-UL (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10/100/1000 (RJ-45)
(Compatible with UL1069 Standard)
C9400-LC-48H (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48U (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48T (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48XS (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+)
C9400-LC-24XS (=) Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+)
C9400-LC-48UX (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45
C9400-LC-48P (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-24S (=) Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port Gigabit Ethernet (SFP)
C9400-LC-48S (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port Gigabit Ethernet (SFP)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay8,236
  • Tháng hiện tại204,091
  • Tổng lượt truy cập47,380,735
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn cần hỗ trợ?
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi