Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và bản quyền phần mềm hãng Cisco (II)

Thứ bảy - 12/03/2022 20:03
Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và bản quyền phần mềm hãng Cisco (II)

Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và bản quyền phần mềm hãng Cisco như sau:
Part number Description
N9K-C9504 (=) Cisco Nexus 9504 Chassis with 4 line card slots
N9K-C9508(=) Cisco Nexus 9508 Chassis with 8 line card slots
N9K-C9516(=) Cisco Nexus 9516 Chassis with 16 line card slots
N9K-SUP-A+(=) Cisco Nexus 9500 4-Core/8-Thread Supervisor
N9K-SUP-B+(=) Cisco Nexus 9500 6-Core/12-Thread Supervisor
N9K-SUP-A(=) Cisco Nexus 9500 4-Core/4-Thread Supervisor
N9K-SUP-B(=) Cisco Nexus 9500 6-Core/12-Thread Supervisor
N9K-SC-A(=) Cisco Nexus 9500 System Controller
N9K-PAC-3000W-B(=) Cisco Nexus 9500 3000W 200V to 240V AC PS, Port-Side Intake
N9K-PDC-3000W-B(=) Cisco Nexus 9500 3000W -48V-60V DC PS, Port-Side Intake
N9K-PUV-3000W-B(=) Cisco Nexus 9500 3000W 200V to 277V AC or 240V to 380V DC Universal high voltage AC/DC PS, Port-Side Intake
N9K-PUV2-3000W-B(=) Cisco Nexus 9500 3150W 200V to 277V AC or 240V to 380V DC Universal high voltage AC/DC PS, Port-Side Intake
N9K-C9504-FAN(=) Fan Tray for Cisco Nexus 9504 Chassis
N9K-C9504-FAN2(=) Nexus 9500 4-slot chassis 400G cloud scale fan tray (Generation 2)
N9K-C9504-FAN-PWR(=) Nexus 9500 4-slot chassis 400G cloud scale fan tray power connector
N9K-C9508-FAN(=) Fan Tray for Cisco Nexus 9508 Chassis
N9K-C9508-FAN2(=) Nexus 9500 8-slot chassis 400G cloud scale fan tray (Generation 2)
N9K-C9508-FAN-PWR(=) Nexus 9500 8-slot chassis 400G cloud scale fan tray power connector
N9K-C9516-FAN(=) Fan Tray for Cisco Nexus 9516 Chassis
N9K-C9500-RMK= Cisco Nexus 9500 Rack Mount Kit for Nexus 9508 and Nexus 9516 chassis
N9K-C9504-RMK= Cisco Nexus 9500 Rack Mount Kit for Nexus 9504
N9K-C9500-ACK= Cisco Nexus 9500 Accessory Kit
N9K-X9716D-GX (=) Cisco Nexus 9500 16p 400G QSFP-DD cloud-scale line card
N9K-X9732C-EX (=) Cisco Nexus 9500 32p 100G QSFP cloud-scale line card
N9K-X9736C-FX (=) Cisco Nexus 9500 36p 100G QSFP cloud-scale line card
N9K-X9732C-FX(=) Cisco Nexus 9500 32p 100G QSFP cloud-scale line card
N9K-X9736C-EX(=) Cisco Nexus 9500 36p 100G QSFP cloud-scale line card
N9K-X97160YC-EX(=) Cisco Nexus 9500 48p 1/10/25G SFP+ plus 4p 100G QSFP cloud-scale line card
N9K-X9788TC-FX(=) Cisco Nexus 9500 48p 1/10G BaseT plus 4p 100G QSFP cloud-scale line card
N9K-C9504-FM-G(=) Cisco Nexus 9500 4-slot 1.6Tbps cloud-scale fabric module
N9K-C9508-FM-G(=) Cisco Nexus 9500 8-slot 1.6Tbps cloud-scale fabric module
N9K-C9504-FM-E(=) Cisco Nexus 9500 4-slot 800Gbps cloud-scale fabric module (100G flows)
N9K-C9508-FM-E(=) Cisco Nexus 9500 8-slot 800Gbps cloud-scale fabric module (100G flows)
N9K-C9516-FM-E(=) Cisco Nexus 9500 16-slot 800Gbps cloud-scale fabric module (50G flows)
N9K-C9508-FM-E2(=) Cisco Nexus 9500 8-slot 800Gbps cloud-scale fabric module (100G flows)
N9K-C9516-FM-E2(=) Cisco Nexus 9500 16-slot 800Gbps cloud-scale fabric module (100G flows)
N9K-X9624D-R2 24-port 400/100 Gigabit Ethernet QSFP-DD line card
N9K-X9624D-R2= 24-port 400/100 Gigabit Ethernet QSFP-DD line card (Spare)
N9K-X9636C-RX 36-port 100 Gigabit Ethernet QSFP28 line card with TCAM
N9K-X9636C-RX= 36-port 100 Gigabit Ethernet QSFP28 line card with TCAM (Spare)
N9K-X9636C-R 36-port 100 Gigabit Ethernet QSFP28 line card
N9K-X9636C-R= 36-port 100 Gigabit Ethernet QSFP28 line card (Spare)
N9K-X9636Q-R 36-port 40 Gigabit Ethernet QSFP line card
N9K-X9636Q-R= 36-port 40 Gigabit Ethernet QSFP line card (Spare)
N9K-X96136YC-R 32-port 1/10/25, 16-port 1/10, and 4-port 40/100 Gigabit Ethernet SFP/QSFP line card with MACsec
N9K-X96136YC-R= 32-port 1/10/25, 16-port 1/10, and 4-port 40/100 Gigabit Ethernet SFP/QSFP line card with MACsec (Spare)
N9K-C9508-FM-R2 Fabric Module for Cisco Nexus 9508 R2-Series line cards – Cisco NX-OS only
N9K-C9508-FM-R2= Fabric Module for Cisco Nexus 9508 R2-Series line cards – Cisco NX-OS only (Spare)
N9K-C9504-FM-R Fabric Module for Cisco Nexus 9504 R-Series line cards – Cisco NX-OS only
N9K-C9504-FM-R= Fabric Module for Cisco Nexus 9504 R-Series line cards – Cisco NX-OS only (Spare)
N9K-C9508-FM-R Fabric Module for Cisco Nexus 9508 R-Series line cards – Cisco NX-OS only
N9K-C9508-FM-R= Fabric Module for Cisco Nexus 9508 R-Series line cards – Cisco NX-OS only (Spare)
N9K-X9432C-S Cisco Nexus 9500 32p 100G QSFP28 line card
N9K-X9432C-S= Cisco Nexus 9500 32p 100G QSFP28 line card (Spare)
N9K-X9736PQ Cisco Nexus 9500 36p 40G QSFP ACI Spine line card
N9K-X9736PQ= Cisco Nexus 9500 36p 40G QSFP ACI Spine line card (Spare)
N9K-X9636PQ Cisco Nexus 9500 36p 40G QSFP aggregation line card
N9K-X9636PQ= Cisco Nexus 9500 36p 40G QSFP aggregation line card (Spare)
N9K-X9536PQ Cisco Nexus 9500 36p 40G QSFP aggregation line card (1.5:1 Oversubscribed)
N9K-X9536PQ= Cisco Nexus 9500 36p 40G QSFP aggregation line card (1.5:1 Oversubscribed) (Spare)
N9K-X9432PQ Cisco Nexus 9500 32p 40G QSFP aggregation line card
N9K-X9432PQ= Cisco Nexus 9500 32p 40G QSFP aggregation line card (Spare)
N9K-X9564PX Cisco Nexus 9500 48p 1/10G SFP+ plus 4p QSFP line card
N9K-X9564PX= Cisco Nexus 9500 48p 1/10G SFP+ plus 4p QSFP line card (Spare)
N9K-X9464PX Cisco Nexus 9500 48p 1/10G SFP+ plus 4p QSFP line card
N9K-X9464PX= Cisco Nexus 9500 48p 1/10G SFP+ plus 4p QSFP line card (Spare)
N9K-X9564TX Cisco Nexus 9500 48p 1/10G BaseT plus 4p QSFP line card
N9K-X9564TX= Cisco Nexus 9500 48p 1/10G BaseT plus 4p QSFP line card (Spare)
N9K-X9464TX2 Cisco Nexus 9500 48p 1/10G BaseT plus 4p QSFP line card
N9K-X9464TX2= Cisco Nexus 9500 48p 1/10G BaseT plus 4p QSFP line card (Spare)
N9K-C9504-FM Cisco Nexus 9504 Fabric Module
N9K-C9504-FM= Cisco Nexus 9504 Fabric Module (Spare)
N9K-C9508-FM Cisco Nexus 9508 Fabric Module
N9K-C9508-FM= Cisco Nexus 9508 Fabric Module (Spare)
N9K-C9516-FM Cisco Nexus 9516 Fabric Module
N9K-C9516-FM= Cisco Nexus 9516 Fabric Module (Spare)
N9K-C9504-FM-S Cisco Nexus 9504 Fabric Module with 100G support
N9K-C9504-FM-S= Cisco Nexus 9504 Fabric Module with 100G support (Spare)
N9K-C9508-FM-S Cisco Nexus 9508 Fabric Module with 100G support
N9K-C9508-FM-S= Cisco Nexus 9508 Fabric Module with 100G support (Spare)
N9K-C9364D-GX2A Cisco Nexus 9364D-GX2A Switch with 64p 400/100-Gbps QSFP-DD ports and 2p 1/10 SFP+ ports
N9K-C9332D-GX2B Cisco Nexus 9332D-GX2B Switch with 32p 400/100-Gbps QSFP-DD ports and 2p 1/10 SFP+ ports
NXASFAN-160CFM2PI Cisco Nexus Fan, 160CFM, port-side intake airflow
NXA-SFAN-35CFM-PI Cisco Nexus Fan, 35CFM, port-side intake airflow
NXA-PAC-3200W-PI Cisco Nexus 3200W AC PS, port-side intake
NXA-PAC-1500W-PI Cisco Nexus 1500W AC PS, port-side intake
CAB-9K10A-EU Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU (2.5 meters)
CAB-9K10A-IT Power Cord, 250VAC 10A CEI 23-16/VII Plug, Italy (2.5 meters)
CAB-9K10A-SW Power Cord, 250VAC 10A MP232 Plug, SWITZ (2.5 meters)
CAB-9K10A-AU Power Cord, 250VAC 10A 3112 Plug, Australia
CAB-9K12A-NA Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America (2.5 meters)
CAB-TA-UK United Kingdom AC Type A Power Cable
CAB-TA-250V-JP Japan 250V AC Type A Power Cable
CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable
CAB-C15-CBN Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors
CAB-ACBZ-12A AC Power Cord (Brazil) 12A/125V BR-3-20 plug up to 12A
CAB-TA-IN India AC Type A Power Cable
CAB-TA-IS Israel AC Type A Power Cable
CAB-C15-CBN-EURA Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors. More
CAB-C15-CBN-JP CAB-C15-CBN-JP
CAB-C15-CBN-CK Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C15 Connectors More
N9K-C9316D-GX Nexus 9316D Spine switch with 16p 400/100G QSFP-DD
NXA-FAN-35CFM-PI Nexus Fan, Nexus 2000, 3000, 9000 Single Fan, 35CFM, port side intake airflow
NXA-FAN-35CFM-PE Nexus Fan, Nexus 2000, 3000, 9000 Single Fan, 35CFM, port side exhaust airflow
NXA-PAC-1100W-PI2 Nexus AC 1100W PSU Spare - port side intake
NXA-PAC-1100W-PE2 Nexus AC 1100W PSU Spare - port side exhaust
NXA-PDC-1100W-PI Nexus 1100W Platinum DC PS, port side intake
NXA-PDC-1100W-PE Nexus 1100W Platinum DC PS, port side exhaust
NXA-PHV-1100W-PI Nexus 1100W Platinum HV-AC-DC PS, port side intake
NXA-PHV-1100W-PE Nexus 1100W Platinum HV-AC-DC PS, port side exhaust
NXK-ACC-KIT-1RU Nexus 9000 Fixed Accessory Kit
N9K-C93600CD-GX Nexus 93600CD Spine and Leaf switch with 28p 100/40G QSFP28 and 8p 400/100G QSFP-DD
NXA-FAN-35CFM-PI Nexus Fan, Nexus 2000, 3000, 9000 Single Fan, 35CFM, port side intake airflow
NXA-FAN-35CFM-PE Nexus Fan, Nexus 2000, 3000, 9000 Single Fan, 35CFM, port side exhaust airflow
NXA-PAC-1100W-PI2 Nexus AC 1100W PSU Spare - port side intake
NXA-PAC-1100W-PE2 Nexus AC 1100W PSU Spare - port side exhaust
NXA-PDC-1100W-PI Nexus 1100W Platinum DC PS, port side intake
NXA-PDC-1100W-PE Nexus 1100W Platinum DC PS, port side exhaust
NXA-PHV-1100W-PI Nexus 1100W Platinum HV-AC-DC PS, port side intake
NXA-PHV-1100W-PE Nexus 1100W Platinum HV-AC-DC PS, port side exhaust
NXK-ACC-KIT-1RU Nexus 9000 Fixed Accessory Kit
N9K-C9364C-GX Nexus 9364C Spine and Leaf switch with 64p 100/40G QSFP28
NXA-FAN-160CFM2PI Nexus Fan, Nexus 2000, 3000, 9000 Single Fan, 160CFM, port side intake airflow
NXA-FAN-160CFM2PE Nexus Fan, Nexus 2000, 3000, 9000 Single Fan, 160CFM, port side exhaust airflow
NXA-PAC-2KW-PI Nexus AC 2000W PSU Spare - port side intake
NXA-PAC-2KW-PE Nexus AC 2000W PSU Spare - port side exhaust
NXA-PDC-2KW-PI Nexus 2000W Platinum DC PS, port side intake
NXA-PDC-2KW-PE Nexus 2000W Platinum DC PS, port side exhaust
NXA-PHV-2KW-PI Nexus 2000W Platinum HV-AC-DC PS, port side intake
N9K-C9300-RMK Nexus 9000 Fixed Rack Mount Kit
N9K-C9300-ACK Nexus 9000 Fixed Accessory Kit
N9K-C9336PQ Nexus 9336 ACI Spine switch with 36p 40G QSFP
N9K-C9364C Nexus 9364C ACI Spine switch with 64p 40/100G QSFP28, 2p 1/10G SFP
N9K-C9332C Nexus 9332C ACI Spine switch with 32p 40/100G QSFP28, 2p 1/10G SFP
N9K-C9300-FAN3 Nexus 9300 Fan 3, Port-side Intake
N9K-C9300-FAN3-B Nexus 9300 Fan 3, Port-side Exhaust
NXA-FAN-160CFM-PI Nexus Fan, 160CFM, port side intake airflow
NXA-FAN-160CFM-PE Nexus Fan, 160CFM, port side exhaust airflow
NXA-FAN-35CFM-PI Nexus Fan, 35CFM, port side intake airflow
NXA-FAN-35CFM-PE Nexus Fan, 35CFM, port side exhaust airflow
N9K-PAC-1200W Nexus 9300 1200W AC PS, Port-side Intake
N9K-PAC-1200W-B Nexus 9300 1200W AC PS, Port-side Exhaust
NXA-PAC-1100W-PE2 Nexus 1100W AC PS, Port-side Exhaust
NXA-PAC-1100W-PI2 Nexus 1100W AC PS, Port-side Intake
NXA-PAC-1200W-PE Nexus 1200W AC PS, Port-side Exhaust
NXA-PAC-1200W-PI Nexus 1200W AC PS, Port-side Intake
N9K-PUV-1200W Nexus 1200W, 200-277AC,240-380DC, Dual airflow PSU
UCS-PSU-6332-DC 930W -48V DC PS, Port-side Exhaust
UCSC-PSU-930WDC 930W -48V DC PS, Port-side Intake
NXA-PDC-930W-PE Nexus 930W -48V DC PS, Port-side Exhaust
NXA-PDC-930W-PI Nexus 930W -48V DC PS, Port-side Intake
CAB-250V-10A-AR AC Power Cord - 250V, 10A - Argentina (2.5 meter)
CAB-250V-10A-BR AC Power Cord - 250V, 10A - Brazil (2.1 meter)
CAB-250V-10A-CN AC Power Cord - 250V, 10A - PRC (2.5 meter)
CAB-250V-10A-ID AC Power Cord - 250V, 10A, South Africa (2.5 meter)
CAB-250V-10A-IS AC Power Cord - 250V, 10A - Israel (2.5 meter)
CAB-9K10A-AU Power Cord, 250VAC 10A 3112 Plug, Australia (2.5 meter)
CAB-9K10A-EU Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU (2.5 meter)
CAB-9K10A-IT Power Cord, 250VAC 10A CEI 23-16/VII Plug, Italy (2.5 meter)
CAB-9K10A-SW Power Cord, 250VAC 10A MP232 Plug, SWITZ (2.5 meter)
CAB-9K10A-UK Power Cord, 250VAC 10A BS1363 Plug (13 A fuse), UK (2.5 meter)
CAB-9K12A-NA Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America (2.5 meter)
CAB-AC-L620-C13 North America, NEMA L6-20-C13 (2.0 meter)
CAB-C13-C14-2M Power Cord Jumper, C13-C14 Connectors, 2 Meter Length (2 meter)
CAB-C13-C14-AC Power cord, C13 to C14 (recessed receptacle), 10A (3 meter)
CAB-C13-CBN Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors (0.7 meter)
CAB-IND-10A 10A Power cable for India (2.5 meter)
CAB-N5K6A-NA Power Cord, 200/240V 6A North America (2.5 meter)
N9K-C9300-ACK Nexus 9300 Accessory Kit
N9K-C9300-RMK Nexus 9300 Rack Mount Kit
N3K-C3064-ACC-KIT Nexus 1RU switch Accessory Kit
N9K-C9364C Cisco Nexus 9364C ACI Spine Switch with 64p 40/100G QSFP28, 2p 1/10G SFP
N9K-C9332C Cisco Nexus 9332C ACI Spine Switch with 32p 40/100G QSFP28, 2p 1/10G S
NXA-FAN-160CFM-PI Cisco Nexus Fan, 160CFM, port-side intake airflow
NXA-FAN-160CFM-PE Cisco Nexus Fan, 160CFM, port-side exhaust airflow
NXA-FAN-35CFM-PI Cisco Nexus Fan, 35CFM, port-side intake airflow
NXA-FAN-35CFM-PE Cisco Nexus Fan, 35CFM, port-side exhaust airflow
NXA-PAC-750W-PI Cisco Nexus 9000 750W AC PS, Port-side Intake
NXA-PAC-750W-PE Cisco Nexus 9000 750W AC PS, Port-side Exhaust
NXA-PAC-1100W-PE2 Cisco Nexus 1100W AC PS, port-side exhaust
NXA-PAC-1100W-PI2 Cisco Nexus 1100W AC PS, port-side intake
NXA-PAC-1200W-PE Cisco Nexus 1200W AC PS, port-side exhaust
NXA-PAC-1200W-PI Cisco Nexus 1200W AC PS, port-side intake
N9K-PUV-1200W Cisco Nexus 1200W, 200-277AC,240-380DC, dual airflow PSU
NXA-PDC-930W-PE Cisco Nexus 930W -48V DC PS, port-side exhaust
NXA-PDC-930W-PI Cisco Nexus 930W -48V DC PS, port-side intake
NXA-PHV-1100W-PE Cisco Nexus 1100W Platinum HV-AC-DC PS, port-side exhaust
NXA-PHV-1100W-PI Cisco Nexus 1100W Platinum HV-AC-DC PS, port-side intake
NXA-PDC-1100W-PE Cisco Nexus 1100W Platinum DC PS, port-side exhaust
NXA-PDC-1100W-PI Cisco Nexus 1100W Platinum DC PS, port-side intake
CAB-250V-10A-AR AC Power Cord – 250V, 10A – Argentina (2.5 meters)
CAB-250V-10A-BR AC Power Cord – 250V, 10A – Brazil (2.1 meters)
CAB-250V-10A-CN AC Power Cord – 250V, 10A – PRC (2.5 meters)
CAB-250V-10A-ID AC Power Cord – 250V, 10A – South Africa (2.5 meters)
CAB-250V-10A-IS AC Power Cord – 250V, 10A – Israel (2.5 meters)
CAB-9K10A-AU Power Cord, 250VAC 10A 3112 Plug, Australia (2.5 meters)
CAB-9K10A-EU Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU (2.5 meters)
CAB-9K10A-IT Power Cord, 250VAC 10A CEI 23-16/VII Plug, Italy (2.5 meters)
CAB-9K10A-SW Power Cord, 250VAC 10A MP232 Plug, SWITZ (2.5 meters)
CAB-9K10A-UK Power Cord, 250VAC 10A BS1363 Plug (13 A fuse), UK (2.5 meters)
CAB-9K12A-NA Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America (2.5 meters)
CAB-AC-L620-C13 North America, NEMA L6-20-C13 (2.0 meters)
CAB-C13-C14-2M Power Cord Jumper, C13-C14 Connectors, 2 Meter Length (2.0 meters)
CAB-C13-CBN Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14–C13 Connectors (0.7 meter)
CAB-IND-10A 10A Power Cable for India (2.5 meters)
CAB-N5K6A-NA Power Cord, 200/240V 6A, North America (2.5 meters)
CAB-HVDC-3T-2M HVDC Power Cable, China CCC Compliant, Thin (2.0 meters)
CAB-HVAC-SD-0.6M HVAC Power Cable for Anderson-LS-25
CAB-HVAC-RT-0.6M HVAC Power Cable with Right-Angle Connector for RF-LS-25
CAB-48DC-40A-8AWG C-Series -48VDC PSU Power Cord, 3.5M, 3 Wire, 8AWG, 40A
N9K-C9300-ACK Cisco Nexus 9300 Accessory Kit
N9K-C9300-RMK Cisco Nexus 9300 Rack Mount Kit
N3K-C3064-ACC-KIT Cisco Nexus 1RU Switch Accessory Kit
NXK-ACC-KIT-1RU Cisco Nexus 3000/9000 Fixed Accessory Kit, 1 RU front and rear removal
NXK-ACC-KIT-2RU Cisco Nexus 3000/9000 Fixed Accessory Kit, 2 RU front and rear removal
N9K-C93180YC-FX3 Nexus 9300 with 48p 1/10G/25G SFP and 6p 40G/100G QSFP28
NXA-PAC-650W-PE Nexus 9000 650W AC PS, Port-side Exhaust
NXA-PAC-650W-PI Nexus 9000 650W AC PS, Port-side Intake
NXA-PDC-930W-PI Nexus 9000 930W DC PS, Port-side Intake
NXA-PDC-930W-PE Nexus 9000 930W DC PS, Port-side Exhaust
N9K-PUV-1200W Nexus 9300 1200W Universal Power Supply, Bi-directional air flow and Supports HVAC/HVDC
NXA-FAN-35CFM-PE Nexus Fan, 35CFM, port side exhaust airflow
NXA-FAN-35CFM-PI Nexus Fan, 35CFM, port side intake airflow
C1E1TN9300XF-3Y ACI and NX-OS Subscription Essential package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 3 Year Term
C1E1TN9300XF-5Y ACI and NX-OS Subscription Essential package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 5 Year Term
C1A1TN9300XF-3Y ACI and NX-OS Subscription Advantage package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 3 Year Term
C1A1TN9300XF-5Y ACI and NX-OS Subscription Advantage package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 5 Year Term
ACI-ES-XF ACI Essential SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
ACI-AD-XF ACI Advantage SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
NX-OS-ES-XF NX-OS Essential SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
NX-OS-AD-XF NX-OS Advantage SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
DCN-SYNCE-XF SyncE Add on license
CAB-250V-10A-AR AC Power Cord - 250V, 10A - Argentina (2.5 meter)
CAB-250V-10A-BR AC Power Cord - 250V, 10A - Brazil (2.1 meter)
CAB-250V-10A-CN AC Power Cord - 250V, 10A - PRC (2.5 meter)
CAB-250V-10A-ID AC Power Cord - 250V, 10A, South Africa (2.5 meter)
CAB-250V-10A-IS AC Power Cord - 250V, 10A - Israel (2.5 meter)
CAB-9K10A-AU Power Cord, 250VAC 10A 3112 Plug, Australia (2.5 meter)
CAB-9K10A-EU Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU (2.5 meter)
CAB-9K10A-IT Power Cord, 250VAC 10A CEI 23-16/VII Plug, Italy (2.5 meter)
CAB-9K10A-SW Power Cord, 250VAC 10A MP232 Plug, SWITZ (2.5 meter)
CAB-9K10A-UK Power Cord, 250VAC 10A BS1363 Plug (13 A fuse), UK (2.5 meter)
CAB-9K12A-NA Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America (2.5 meter)
CAB-AC-L620-C13 North America, NEMA L6-20-C13 (2.0 meter)
CAB-C13-C14-2M Power Cord Jumper, C13-C14 Connectors, 2 Meter Length (2 meter)
CAB-C13-C14-AC Power cord, C13 to C14 (recessed receptacle), 10A (3 meter)
CAB-C13-CBN Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors (0.7 meter)
CAB-IND-10A 10A Power cable for India (2.5 meter)
CAB-N5K6A-NA Power Cord, 200/240V 6A North America (2.5 meter)
CAB-HVAC-SD-0.6M HVAC Power cable for Anderson-LS-25
CAB-HVAC-C14-2M HVAC power cable for C14, 2 meters (no more than 240 V)
CAB-HVAC-RT-0.6M HVAC Power cable with right angle connector for RF-LS-25
NXK-ACC-KIT-1RU Nexus Fixed Accessory Kit with 4-post rack mount kit
N9K-C93180YC-FX3S Cisco Nexus 9300 with 48p 1/10G/25G SFP and 6p 40G/100G QSFP28
NXA-PAC-650W-PE Cisco Nexus 9000 650W AC PS, Port-side Exhaust
NXA-PAC-650W-PI Cisco Nexus 9000 650W AC PS, Port-side Intake
NXA-PDC-930W-PI Cisco Nexus 9000 930W DC PS, Port-side Intake
NXA-PDC-930W-PE Cisco Nexus 9000 930W DC PS, Port-side Exhaust
N9K-PUV-1200W Cisco Nexus 9300 1200W Universal Power Supply, Bi-directional air flow and Supports HVAC/HVDC
NXA-FAN-35CFM-F Cisco Nexus Single Fan, 30CFM, port side exhaust airflow
NXA-FAN-35CFM-B Cisco Nexus Single Fan, 30CFM, port side intake airflow
C1E1TN9300XF-3Y Cisco ACI and NX-OS Subscription Essentials package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 3 Year Term
C1E1TN9300XF-5Y Cisco ACI and NX-OS Subscription Essentials package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 5 Year Term
C1A1TN9300XF-3Y Cisco ACI and NX-OS Subscription Advantage package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 3 Year Term
C1A1TN9300XF-5Y Cisco ACI and NX-OS Subscription Advantage package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 5 Year Term
NX-OS-ES-XF Cisco NX-OS Essentials SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
NX-OS-AD-XF Cisco NX-OS Advantage SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
DCN-SYNCE-XF SyncE add-on license
CAB-250V-10A-AR AC Power Cord - 250V, 10A - Argentina (2.5 meter)
CAB-250V-10A-BR AC Power Cord - 250V, 10A - Brazil (2.1 meter)
CAB-250V-10A-CN AC Power Cord - 250V, 10A - PRC (2.5 meter)
CAB-250V-10A-ID AC Power Cord - 250V, 10A, South Africa (2.5 meter)
CAB-250V-10A-IS AC Power Cord - 250V, 10A - Israel (2.5 meter)
CAB-9K10A-AU Power Cord, 250VAC 10A 3112 Plug, Australia (2.5 meter)
CAB-9K10A-EU Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU (2.5 meter)
CAB-9K10A-IT Power Cord, 250VAC 10A CEI 23-16/VII Plug, Italy (2.5 meter)
CAB-9K10A-SW Power Cord, 250VAC 10A MP232 Plug, SWITZ (2.5 meter)
CAB-9K10A-UK Power Cord, 250VAC 10A BS1363 Plug (13 A fuse), UK (2.5 meter)
CAB-9K12A-NA Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America (2.5 meter)
CAB-AC-L620-C13 North America, NEMA L6-20-C13 (2.0 meter)
CAB-C13-C14-2M Power Cord Jumper, C13-C14 Connectors, 2 Meter Length (2 meter)
CAB-C13-C14-AC Power Cord, C13 to C14 (recessed receptacle), 10A (3 meter)
CAB-C13-CBN Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors (0.7 meter)
CAB-IND-10A 10A Power Cable for India (2.5 meter)
CAB-N5K6A-NA Power Cord, 200/240V 6A North America (2.5 meter)
CAB-HVAC-SD-0.6M HVAC Power Cable for Anderson-LS-25
CAB-HVAC-C14-2M HVAC Power Cable for C14, 2 Meters (no more than 240 V)
CAB-HVAC-RT-0.6M HVAC Power Cable with Right Angle Connector for RF-LS-25
NXK-ACC-KIT-1RU Cisco Nexus Fixed Accessory Kit with 4-post rack mount kit
N9K-C93108TC-FX3P Cisco Nexus 9300 with 48p mgig 100M/1G/2.5G/5G/10GT and 6p 40/100G
NXA-PAC-1100W-PI Cisco Nexus 9000 100W AC PS, port-side intake
NXA-PAC-1100W-PE Cisco Nexus 9000 1100W AC PS, port-side exhaust
NXA-PAC-1900W-PI Cisco Nexus 9000 1900W AC PS, port-side intake
NXA-FAN-35CFM-F Cisco Nexus Single Fan, 30CFM, port-side exhaust airflow
NXA-FAN-35CFM-B Cisco Nexus Single Fan, 30CFM, port-side intake airflow
C1E1TN9300XF-3Y Cisco ACI and NX-OS Subscription Essentials package for 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf, 3 Year Term
C1E1TN9300XF-5Y Cisco ACI and NX-OS Subscription Essentials package for 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf, 5 Year Term
C1A1TN9300XF-3Y Cisco ACI and NX-OS Subscription Advantage package for 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf, 3 Year Term
C1A1TN9300XF-5Y Cisco ACI and NX-OS Subscription Advantage package for 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf, 5 Year Term
C1P1TN9300XF-3Y Cisco ACI and NX-OS Subscription Premier package for 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf, 3 Year Term
C1P1TN9300XF-5Y Cisco ACI and NX-OS Subscription Premier package for 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf, 5 Year Term
ACI-ES-XF Cisco ACI Essentials SW license for a 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf
ACI-AD-XF Cisco ACI Advantage SW license for a 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf
NX-OS-ES-XF Cisco NX-OS Essentials SW license for a 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf
NX-OS-AD-XF Cisco NX-OS Advantage SW license for a 10/25/40G+ Cisco Nexus 9K Leaf
CAB-TA-NA North America AC Type A Power Cable
CAB-TA-UK United Kingdom AC Type A Power Cable
CAB-TA-250V-JP Japan 250V AC Type A Power Cable
CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable
CAB-C15-CBN Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors
CAB-ACBZ-12A AC Power Cord (Brazil) 12A/125V BR-3-20 plug up to 12A
CAB-TA-IN India AC Type A Power Cable
CAB-TA-IS Israel AC Type A Power Cable
NXK-ACC-KIT-1RU Cisco Nexus Fixed Accessory Kit with 4-post rack mount kit
NXK-MEM-16GB Additional memory of 16GB for Cisco Nexus switches
N9K-C93180YC-FX Nexus 9300 with 48p 1/10G/25G SFP and 6p 40G/100G QSFP28, MACsec, and Unified Ports capable
N9K-C93108TC-FX Nexus 9300 with 48p 10G BASE-T and 6p 40G/100G QSFP28, MACsec capable
N9K-C9348GC-FXP Nexus 9300 with 48p 100M/1G BASE-T, 4p 1/10/25G SFP28 and 2p 40G/100G QSFP28
NXA-PAC-350W-PI Nexus 9000 350W AC PS, Port-side Intake
NXA-PAC-350W-PE Nexus 9000 350W AC PS, Port-side Exhaust
NXA-PDC-440W-PI Nexus 9000 440W DC PS, Port-side Intake
NXA-PDC-440W-PE Nexus 9000 440W DC PS, Port-side Exhaust
NXA-PAC-500W-PI Nexus 9000 500W AC PS, Port-side Intake
NXA-PAC-500W-PE Nexus 9000 500W AC PS, Port-side Exhaust
NXA-PDC-930W-PI Nexus 9000 930W DC PS, Port-side Intake
NXA-PDC-930W-PE Nexus 9000 930W DC PS, Port-side Exhaust
N9K-PUV-1200W Nexus 9300 1200W Universal Power Supply, Bi-directional air flow and Supports HVAC/HVDC
NXA-FAN-30CFM-F Nexus Single Fan, 30CFM, port side exhaust airflow
NXA-FAN-30CFM-B Nexus Single Fan, 30CFM, port side intake airflow
C1E1TN9300GF-3Y ACI & NX-OS Subscription Essential package for 1G Nexus 9K Leaf, 3 Year Term
C1E1TN9300GF-5Y ACI & NX-OS Subscription Essential package for 1G Nexus 9K Leaf, 5 Year Term
C1A1TN9300GF-3Y ACI & NX-OS Subscription Advantage package for 1G Nexus 9K Leaf, 3 Year Term
C1A1TN9300GF-5Y ACI & NX-OS Subscription Advantage package for 1G Nexus 9K Leaf, 5 Year Term
ACI-ES-GF ACI Essential SW license for a 1G Nexus 9K Leaf
ACI-AD-GF ACI Advantage SW license for a 1G Nexus 9K Leaf
NXOS-ES-GF NX-OS Essential SW license for a 1G Nexus 9K Leaf
NXOS-AD-GF NX-OS Advantage SW license for a 1G Nexus 9K Leaf
C1E1TN9300XF-3Y ACI & NX-OS Subscription Essential package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 3 Year Term
C1E1TN9300XF-5Y ACI & NX-OS Subscription Essential package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 5 Year Term
C1A1TN9300XF-3Y ACI & NX-OS Subscription Advantage package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 3 Year Term
C1A1TN9300XF-5Y ACI & NX-OS Subscription Advantage package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 5 Year Term
ACI-ES-XF ACI Essential SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
ACI-AD-XF ACI Advantage SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
NX-OS-ES-XF NX-OS Essential SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
NX-OS-AD-XF NX-OS Advantage SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
CAB-250V-10A-AR AC Power Cord - 250V, 10A - Argentina (2.5 meter)
CAB-250V-10A-BR AC Power Cord - 250V, 10A - Brazil (2.1 meter)
CAB-250V-10A-CN AC Power Cord - 250V, 10A - PRC (2.5 meter)
CAB-250V-10A-ID AC Power Cord - 250V, 10A, South Africa (2.5 meter)
CAB-250V-10A-IS AC Power Cord - 250V, 10A - Israel (2.5 meter)
CAB-9K10A-AU Power Cord, 250VAC 10A 3112 Plug, Australia (2.5 meter)
CAB-9K10A-EU Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU (2.5 meter)
CAB-9K10A-IT Power Cord, 250VAC 10A CEI 23-16/VII Plug, Italy (2.5 meter)
CAB-9K10A-SW Power Cord, 250VAC 10A MP232 Plug, SWITZ (2.5 meter)
CAB-9K10A-UK Power Cord, 250VAC 10A BS1363 Plug (13 A fuse), UK (2.5 meter)
CAB-9K12A-NA Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America (2.5 meter)
CAB-AC-L620-C13 North America, NEMA L6-20-C13 (2.0 meter)
CAB-C13-C14-2M Power Cord Jumper, C13-C14 Connectors, 2 Meter Length (2 meter)
CAB-C13-CBN Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors (0.7 meter)
CAB-IND-10A 10A Power cable for India (2.5 meter)
CAB-N5K6A-NA Power Cord, 200/240V 6A North America (2.5 meter)
CAB-HVAC-SD-0.6M HVAC Power cable for Anderson-LS-25
CAB-HVAC-RT-0.6M HVAC Power cable with right angle connector for RF-LS-25
NXK-ACC-KIT-1RU Nexus Fixed Accessory Kit with 4-post rack mount kit
NXK-ACC-KIT-2P Nexus Fixed Accessory Kit with 2-post rack mount kit; supported on 9348GC-FXP onl
N9K-C9336C-FX2 Nexus 9K Fixed with 36p 40G/100G QSFP28
N9K-C9336C-FX2-E Nexus 9K Fixed with 36p 40G/100G QSFP28
N9K-C93240YC-FX2 Nexus 9K Fixed with 48p 1/10G/25G SFP and 12p 40G/100G QSFP28
N9K-C93360YC-FX2 Nexus 9K Fixed with 96p 1/10G/25G SFP and 12p 40G/100G QSFP28
N9K-C93216TC-FX2 96p 100M/1/10GBASE-T and 12p 40G/100G QSFP28
NXA-PAC-750W-PI* Nexus 9000 750W AC PS, Port-side Intake
NXA-PAC-750W-PE* Nexus 9000 750W AC PS, Port-side Exhaust
NXA-PAC-1100W-PI2 Nexus 9000 1100W AC PS, Port-side Intake
NXA-PAC-1100W-PE2 Nexus 9000 1100W AC PS, Port-side Exhaust
NXA-PDC-1100W-PI Nexus 9000 1100W DC PS, Port-side Intake
NXA-PDC-1100W-PE Nexus 9000 1100W DC PS, Port-side Exhaust
NXA-PHV-1100W-PI Nexus 1100W Platinum HV-AC-DC PS, Port-side Intake
NXA-PHV-1100W-PE Nexus 1100W Platinum HV-AC-DC PS, Port-side Exhaust
NXA-PAC-1200W-PE Cisco Nexus 1200W AC PS, Port-side Exhaust
NXA-PAC-1200W-PI Cisco Nexus 1200W AC PS, Port-side Intake
N9K-PUV-1200W Cisco Nexus 1200W, 200-277AC,240-380DC, dual airflow PSU
NXA-PDC-930W-PI Cisco Nexus 930W DC PS, Port-side Intake
NXA-PDC-930W-PE Cisco Nexus 930W DC PS, Port-side Exhaust
NXA-FAN-35CFM-PE Nexus Single Fan, 35CFM, port side exhaust airflow; supported on Nexus 93240YC-FX2
NXA-FAN-35CFM-PI Nexus Single Fan, 35CFM, port side intake airflow; supported on Nexus 93240YC-FX2
NXA-FAN-65CFM-PE Nexus Dual Fan, 65CFM, port side exhaust airflow; supported on Nexus 9336C-FX2
NXA-FAN-65CFM-PI Nexus Dual Fan, 65CFM, port side intake airflow; supported on Nexus 9336C-FX2
NXA-FAN-160CFM-PI Cisco NEXUS FAN, 160CFM, PORT-SIDE INTAKE AIRFLOW
NXA-FAN-160CFM-PE Cisco Nexus Fan, 160CFM, port-side exhaust airflow
C1E1TN9300XF-3Y ACI & NX-OS Subscription Essential package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 3 Year Term
C1E1TN9300XF-5Y ACI & NX-OS Subscription Essential package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 5 Year Term
C1A1TN9300XF-3Y ACI & NX-OS Subscription Advantage package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 3 Year Term
C1A1TN9300XF-5Y ACI & NX-OS Subscription Advantage package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 5 Year Term
ACI-ES-XF ACI Essential SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
ACI-AD-XF ACI Advantage SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
NX-OS-ES-XF NX-OS Essential SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
NX-OS-AD-XF NX-OS Advantage SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
CAB-250V-10A-AR AC Power Cord - 250V, 10A - Argentina (2.5 meter)
CAB-250V-10A-BR AC Power Cord - 250V, 10A - Brazil (2.1 meter)
CAB-250V-10A-CN AC Power Cord - 250V, 10A - PRC (2.5 meter)
CAB-250V-10A-ID AC Power Cord - 250V, 10A, South Africa (2.5 meter)
CAB-250V-10A-IS AC Power Cord - 250V, 10A - Israel (2.5 meter)
CAB-9K10A-AU Power Cord, 250VAC 10A 3112 Plug, Australia (2.5 meter)
CAB-9K10A-EU Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU (2.5 meter)
CAB-9K10A-IT Power Cord, 250VAC 10A CEI 23-16/VII Plug, Italy (2.5 meter)
CAB-9K10A-SW Power Cord, 250VAC 10A MP232 Plug, SWITZ (2.5 meter)
CAB-9K10A-UK Power Cord, 250VAC 10A BS1363 Plug (13 A fuse), UK (2.5 meter)
CAB-9K12A-NA Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America (2.5 meter)
CAB-AC-L620-C13 North America, NEMA L6-20-C13 (2.0 meter)
CAB-C13-C14-2M Power Cord Jumper, C13-C14 Connectors, 2 Meter Length (2 meter)
CAB-C13-CBN Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors (0.7 meter)
CAB-IND-10A 10A Power cable for India (2.5 meter)
CAB-N5K6A-NA Power Cord, 200/240V 6A North America (2.5 meter)
CAB-HVAC-SD-0.6M HVAC Power cable for Anderson-LS-25
CAB-HVAC-RT-0.6M HVAC Power cable with right angle connector for RF-LS-25
NXK-ACC-KIT-1RU Nexus Fixed Accessory Kit with 4-post rack mount kit
N9K-C93180YC-EX Nexus 9K Fixed with 48p 1/10G/25G SFP and 6p 40G/100G QSFP28
N9K-C93108TC-EX Nexus 9K Fixed with 48p 10G BASE-T and 6p 40G/100G QSFP28
N9K-C93180LC-EX Nexus 9K Fixed with up to 32p 40/50G QSFP+ or up to 18p 100G QSFP28
NXA-PAC-500W-PI Nexus 9000 500W AC PS, Port-side Intake; Supported on Nexus 93180YC-EX and 93108tC-EX only
NXA-PAC-500W-PE Nexus 9000 500W AC PS, Port-side Exhaust; Supported on Nexus 93180YC-EX and 93108tC-EX only
NXA-PAC-500W-PE Nexus 9000 500W AC PS, Port-side Exhaust
NXA-PAC-500W-PE Nexus 9000 500W AC PS, Port-side Exhaust
NXA-PDC-930W-PI Nexus 9000 930W DC PS, Port-side Intake
NXA-PDC-930W-PE Nexus 9000 930W DC PS, Port-side Exhaust
N9K-PUV-1200W Nexus 9300 1200W Universal Power Supply, Bi-directional air flow and Supports HVAC/HVDC
NXA-FAN-30CFM-F Nexus Single Fan, 30CFM, port side exhaust airflow
NXA-FAN-30CFM-B Nexus Single Fan, 30CFM, port side intake airflow
C1E1TN9300XF-3Y ACI & NX-OS Subscription Essential package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 3 Year Term
C1E1TN9300XF-5Y ACI & NX-OS Subscription Essential package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 5 Year Term
C1A1TN9300XF-3Y ACI & NX-OS Subscription Advantage package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 3 Year Term
C1A1TN9300XF-5Y ACI & NX-OS Subscription Advantage package for 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf, 5 Year Term
ACI-ES-XF ACI Essential SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
ACI-AD-XF ACI Advantage SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
NXOS-ES-XF NX-OS Essential SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
NXOS-AD-XF NX-OS Advantage SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
CAB-250V-10A-AR AC Power Cord - 250V, 10A - Argentina (2.5 meter)
CAB-250V-10A-BR AC Power Cord - 250V, 10A - Brazil (2.1 meter)
CAB-250V-10A-CN AC Power Cord - 250V, 10A - PRC (2.5 meter)
CAB-250V-10A-ID AC Power Cord - 250V, 10A, South Africa (2.5 meter)
CAB-250V-10A-IS AC Power Cord - 250V, 10A - Israel (2.5 meter)
CAB-9K10A-AU Power Cord, 250VAC 10A 3112 Plug, Australia (2.5 meter)
CAB-9K10A-EU Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU (2.5 meter)
CAB-9K10A-IT Power Cord, 250VAC 10A CEI 23-16/VII Plug, Italy (2.5 meter)
CAB-9K10A-SW Power Cord, 250VAC 10A MP232 Plug, SWITZ (2.5 meter)
CAB-9K10A-UK Power Cord, 250VAC 10A BS1363 Plug (13 A fuse), UK (2.5 meter)
CAB-9K12A-NA Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America (2.5 meter)
CAB-AC-L620-C13 North America, NEMA L6-20-C13 (2.0 meter)
CAB-C13-C14-2M Power Cord Jumper, C13-C14 Connectors, 2 Meter Length (2 meter)
CAB-C13-CBN Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors (0.7 meter)
CAB-IND-10A 10A Power cable for India (2.5 meter)
CAB-N5K6A-NA Power Cord, 200/240V 6A North America (2.5 meter)
CAB-HVAC-SD-0.6M HVAC Power cable for Anderson-LS-25
CAB-HVAC-RT-0.6M HVAC Power cable with right angle connector for RF-LS-25
NXK-ACC-KIT-1RU Nexus Fixed Accessory Kit with 4-post rack mount kit
N9K-C93180YC-FX-24 Cisco Nexus 9000 fixed with 24p 1/10G/25G SFP and 6p 40G/100G QSFP28
N9K-C93108TC-FX-24 Cisco Nexus 9000 fixed with 24p 100M/1/10G BASE-T and 6p 40G/100G QSFP28
N9K-C93180YC-EX-24 Cisco Nexus 9000 fixed with 24p 1/10G/25G SFP and 6p 40G/100G QSFP28
N9K-C93108TC-EX-24 Cisco Nexus 9000 fixed with 24p 100M/1/10G BASE-T and 6p 40G/100G QSFP28
NXA-PAC-500W-PI Cisco Nexus 9000 500W AC PS, port-side intake
NXA-PAC-500W-PE Cisco Nexus 9000 500W AC PS, port-side exhaust
NXA-PDC-930W-PI Cisco Nexus 9000 930W DC PS, port-side intake
NXA-PDC-930W-PE Cisco Nexus 9000 930W DC PS, port-side exhaust
N9K-PUV-1200W Cisco Nexus 9300 1200W universal power supply, bidirectional air flow, and supports HVAC/HVDC
NXA-FAN-30CFM-F Cisco Nexus single fan, 30CFM, port-side exhaust airflow
NXA-FAN-30CFM-B Cisco Nexus single fan, 30CFM, port-side intake airflow
N9K-FX-24P-UPG= Cisco Nexus 9300 48-port upgrade license for FX switches
N9K-EX-24P-UPG= Cisco Nexus 9300 48-port upgrade license for EX switches
C1E1TN9300XF-3Y Cisco ACI & NX-OS subscription Essentials package for 10/25/40G+ Cisco Nexus 9000 leaf switch 3-year term
C1E1TN9300XF-5Y Cisco ACI & NX-OS subscription Essentials package for 10/25/40G+ Cisco Nexus 9000 leaf switch, 5-year term
C1A1TN9300XF-3Y Cisco ACI & NX-OS subscription Advantage package for 10/25/40G+ Cisco Nexus 9000 leaf switch, 3-year term
C1A1TN9300XF-5Y Cisco ACI & NX-OS subscription Advantage package for 10/25/40G+ Cisco Nexus 9000 leaf switch, 5-year term
ACI-ES-XF Cisco ACI Essentials SW license for a 10/25/40G+ Cisco Nexus 9000 leaf switch
ACI-AD-XF Cisco ACI Advantage SW license for a 10/25/40G+ Cisco Nexus 9000 leaf switch
NXOS-ES-XF Cisco NX-OS Essentials SW license for a 10/25/40G+ Cisco Nexus 9000 leaf switch
NXOS-AD-XF Cisco NX-OS Advantage SW license for a 10/25/40G+ Cisco Nexus 9000 leaf switch
CAB-250V-10A-AR AC Power cord - 250V, 10A - Argentina (2.5 meter)
CAB-250V-10A-BR AC Power cord - 250V, 10A - Brazil (2.1 meter)
CAB-250V-10A-CN AC Power cord - 250V, 10A - PRC (2.5 meter)
CAB-250V-10A-ID AC Power cord - 250V, 10A, South Africa (2.5 meter)
CAB-250V-10A-IS AC Power cord - 250V, 10A - Israel (2.5 meter)
CAB-9K10A-AU Power cord, 250VAC 10A 3112 Plug, Australia (2.5 meter)
CAB-9K10A-EU Power cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU (2.5 meter)
CAB-9K10A-IT Power cord, 250VAC 10A CEI 23-16/VII Plug, Italy (2.5 meter)
CAB-9K10A-SW Power cord, 250VAC 10A MP232 Plug, SWITZ (2.5 meter)
CAB-9K10A-UK Power cord, 250VAC 10A BS1363 Plug (13 A fuse), UK (2.5 meter)
CAB-9K12A-NA Power cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America (2.5 meter)
CAB-AC-L620-C13 North America, NEMA L6-20-C13 (2.0 meter)
CAB-C13-C14-2M Power cord jumper, C13-C14 Connectors, 2-meter length (2 meter)
CAB-C13-C14-AC Power cord, C13 to C14 (recessed receptacle), 10A (3 meter)
CAB-C13-CBN Cabinet jumper power cord, 250 VAC 10A, C14-C13 connectors (0.7 meter)
CAB-IND-10A 10A power cable for India (2.5 meter)
CAB-N5K6A-NA Power cord, 200/240V 6A North America (2.5 meter)
CAB-HVAC-SD-0.6M HVAC power cable for Anderson-LS-25
CAB-HVAC-RT-0.6M HVAC Power cable with right-angle connector for RF-LS-25
NXK-ACC-KIT-1RU Cisco Nexus fixed accessory kit with 4-post rack mount kit
N9K- C92348GC-X Nexus 9200 with 48p 100M/1G Base-T ports and 4p 1/10/25G SPF28 and 2p 40/100G QSFP28
N9K-C92160YC-X Nexus 9200 with 48p 1/10G/25G SFP+ and 6p 40G QSFP or 4p 100G QSFP28
N9K-C9272Q Nexus 9200 with 72p 40G QSFP+
N9K-C92304QC Nexus 9200 with 56p 40G QSFP+ and 8p 100G QSFP28
N9K-C9236C Nexus 9200 with 36p 40G 100G QSFP28
N9K-C92300YC Nexus 9200 with 48p 10/25 Gbps and 18p 100G QSFP28
NXA-PAC-650W-PI Nexus 9000 650W AC PS, Port-side Intake
NXA-PAC-650W-PE Nexus 9000 650W AC PS, Port-side Exhaust
NXA-PAC-1200W-PI Nexus 9000 1200W AC PS, Port-side Intake
NXA-PAC-1200W-PE Nexus 9000 1200W AC PS, Port-side Exhaust
N2200-PAC-400W N2K/3K 400W AC PS, Port-side Exhaust
N2200-PAC-400W-B N2K/3K 400W AC PS, Port-side Intake
N2200-PDC-400W** N2K/3K 400W DC PS, Port-side Exhaust
N2200-PDC-350W-B** Nexus 2K and 3K Reverse Airflow DC Power Supply
UCSC-PSU-930WDC Nexus 9000 930W DC PS, Port-side Intake
UCS-PSU-6332-DC Nexus 9000 930W DC PS, Port-side Exhaust
N9K-PUV-1200W Nexus 9300 1200W Universal Power Supply, Bi-directional air flow and Supports AC/HVDC
N9K-C9300-FAN3 Nexus 9K Fixed Fan for 2RU switch, Port-side Intake
N9K-C9300-FAN3-B Nexus 9K Fixed Fan for 2RU switch, Port-side Exhaust
NXA-FAN-30CFM-F Nexus 2K/3K/9K Single Fan for 1RU switch, port side exhaust airflow
NXA-FAN-30CFM-B Nexus 2K/3K/9K Single Fan for 1RU switch, port side intake airflow
NXA-FAN-35CFM-PE Nexus 92300 Single Fan, port side exhaust airflow
NXA-FAN-35CFM-PI Nexus 92300 Single Fan, port side exhaust airflow
N93-LAN1K9 Enhanced L3 including full OSPF, EIGRP, BGP for Nexus 9200/9300 Platform
NX-OS-ES-XF NX-OS Essential SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
NX-OS-AD-XF NX-OS Advantage SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
CAB-250V-10A-AR AC Power Cord - 250V, 10A - Argentina (2.5 meter)
CAB-250V-10A-BR AC Power Cord - 250V, 10A - Brazil (2.1 meter)
CAB-250V-10A-CN AC Power Cord - 250V, 10A - PRC (2.5 meter)
CAB-250V-10A-ID AC Power Cord - 250V, 10A, South Africa (2.5 meter)
CAB-250V-10A-IS AC Power Cord - 250V, 10A - Israel (2.5 meter)
CAB-9K10A-AU Power Cord, 250VAC 10A 3112 Plug, Australia (2.5 meter)
CAB-9K10A-EU Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU (2.5 meter)
CAB-9K10A-IT Power Cord, 250VAC 10A CEI 23-16/VII Plug, Italy (2.5 meter)
CAB-9K10A-SW Power Cord, 250VAC 10A MP232 Plug, SWITZ (2.5 meter)
CAB-9K10A-UK Power Cord, 250VAC 10A BS1363 Plug (13 A fuse), UK (2.5 meter)
CAB-9K12A-NA Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America (2.5 meter)
CAB-AC-L620-C13 North America, NEMA L6-20-C13 (2.0 meter)
CAB-C13-C14-2M Power Cord Jumper, C13-C14 Connectors, 2 Meter Length (2 meter)
CAB-C13-CBN Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors (0.7 meter)
CAB-IND-10A 10A Power cable for India (2.5 meter)
CAB-N5K6A-NA Power Cord, 200/240V 6A North America (2.5 meter)
CAB-HVAC-SD-0.6M HVAC Power cable for Anderson-LS-25
CAB-HVAC-RT-0.6M HVAC Power cable with right angle connector for RF-LS-25
NXK-ACC-KIT-1RU Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal
N3K-C3064-ACC-KIT Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit
N9K-C9300-ACK Nexus 9K Fixed Accessory Kit
N9K-C9300-RMK Nexus 9K Rack Fixed Mount Kit
N9K-C9396PX Nexus 9300 with 48p 1/10G SFP+ and 12p 40G QSFP
N9K-C9396TX Nexus 9300 with 48p 100M/1/10G-T and 8p 40G QSFP
N9K-C93128TX Nexus 9300 with 96p 100M/1/10G-T and 8p 40G QSFP
N9K-C93120TX Nexus 9300 with 96p 100M/1/10G-T and 6p 40G QSFP
N9K-C9332PQ Nexus 9300 with 32p 40G QSFP
N9K-C9372PX-E Nexus 9300 with 48p 1/10G SFP+ and 6p 40G QSFP+
N9K-C9372TX-E Nexus 9300 with 48p 100M/1/10G-T and 6p 40G QSFP+
N9K-C9372PX Nexus 9300 with 48p 1/10G SFP+ and 6p 40G QSFP+
N9K-C9372TX Nexus 9300 with 48p 100M/1/10G-T and 6p 40G QSFP+
N9K-M6PQ-E Uplink Module for Nexus 9300, 6p 40G QSFP
N9K-M6PQ Uplink Module for Nexus 9300, 6p 40G QSFP
N9K-M12PQ Uplink Module for Nexus 9300, 12p 40G QSFP
N9K-M4PC-CFP2 Uplink Module for Nexus 9300, 4p 100G
N9K-PAC-650W Nexus 9300 650W AC PS, Port-side Intake
N9K-PAC-650W-B Nexus 9300 650W AC PS, Port-side Exhaust
N9K-PAC-1200W Nexus 9300 1200W AC PS, Port-side Intake
N9K-PAC-1200W-B Nexus 9300 1200W AC PS, Port-side Exhaust
N9K-PUV-1200W Nexus 9300 1200W Universal Power Supply, Bi-directional air flow and Supports HVAC/HVDC
UCS-PSU-6332-DC Nexus 9000 930W DC PS, Port-side Exhaust
UCSC-PSU-930WDC Nexus 9300 930W DC PS, Port-side Intake
N9K-C9300-FAN2 Nexus 93128 & 9396 Fan 2, Port-side Intake
N9K-C9300-FAN2-B Nexus 93128 & 9396 Fan 2, Port-side Exhaust
NXA-FAN-30CFM-F Nexus 9332 & 9372 Fan, Forward airflow (Port-side Exhaust)
NXA-FAN-30CFM-B Nexus 9332 & 9372 Fan, Reverse airflow (Port-side Intake)
N93-LAN1K9 Enhanced L3 including full OSPF, EIGRP, BGP
NX-OS-ES-XF NX-OS Essential SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
NX-OS-AD-XF NX-OS Advantage SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf
CAB-250V-10A-AR AC Power Cord - 250V, 10A - Argentina (2.5 meter)
CAB-250V-10A-BR AC Power Cord - 250V, 10A - Brazil (2.1 meter)
CAB-250V-10A-CN AC Power Cord - 250V, 10A - PRC (2.5 meter)
CAB-250V-10A-ID AC Power Cord - 250V, 10A, South Africa (2.5 meter)
CAB-250V-10A-IS AC Power Cord - 250V, 10A - Israel (2.5 meter)
CAB-9K10A-AU Power Cord, 250VAC 10A 3112 Plug, Australia (2.5 meter)
CAB-9K10A-EU Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU (2.5 meter)
CAB-9K10A-IT Power Cord, 250VAC 10A CEI 23-16/VII Plug, Italy (2.5 meter)
CAB-9K10A-SW Power Cord, 250VAC 10A MP232 Plug, SWITZ (2.5 meter)
CAB-9K10A-UK Power Cord, 250VAC 10A BS1363 Plug (13 A fuse), UK (2.5 meter)
CAB-9K12A-NA Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America (2.5 meter)
CAB-AC-L620-C13 North America, NEMA L6-20-C13 (2.0 meter)
CAB-C13-C14-2M Power Cord Jumper, C13-C14 Connectors, 2 Meter Length (2 meter)
CAB-C13-C14-AC Power cord, C13 to C14 (recessed receptacle), 10A (3 meter)
CAB-C13-CBN Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors (0.7 meter)
CAB-IND-10A 10A Power cable for India (2.5 meter)
CAB-N5K6A-NA Power Cord, 200/240V 6A North America (2.5 meter)
CAB-HVAC-SD-0.6M HVAC Power cable for Anderson-LS-25
CAB-HVAC-C14-2M  HVAC power cable for C14, 2 meters (no more than 240 V)
CAB-HVAC-RT-0.6M HVAC Power cable with right angle connector for RF-LS-25
N3K-C3064-ACC-KIT Nexus 3K/9K Accessory Kit
N9K-C9300-ACK Nexus 9K Fixed Accessory Kit
N9K-C9300-RMK Nexus 9K Fixed Rack Mount Kit
C9404R (=) Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis
C9407R (=) Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis
C9410R (=) Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis
C9400-SUP-1 (=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1 Module
C9400-SUP-1/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1 Module
C9400-SUP-1XL (=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL Module
C9400-SUP-1XL/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL Module
C9400-SUP-1XL-Y (=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL-Y with 25G Module
C9400-SUP-1XL-Y/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL-Y with 25G Module
C9400X-SUP-2(=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2 Module
C9400X-SUP-2/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 2 Module
C9400X-SUP-2XL(=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2XL Module
C9400X-SUP-2XL/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 2XL Module
C9400-LC-48U (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48P (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48T (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48UX (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE w/ 24-port 10G mGig, 24-port 1G RJ-45
C9400-LC-24XS (=) Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+)
C9400-LC-24S (=) Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 1 Gigabit Ethernet (SFP)
C9400-LC-48S (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 1 Gigabit Ethernet (SFP)
C9400-LC-48H (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48HN (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 5G mGig (RJ-45)
C9400-LC-48HX (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10G mGig (RJ-45)
C9400-LC-48XS (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10G (SFP+)
C9400-PWR-3200AC (=) Cisco Catalyst 9400 Series 3200W AC Power Supply
C9400-PWR-2100AC (=) Cisco Catalyst 9400 Series 2100W AC Power Supply
C9400-PWR-3200DC (=) Cisco Catalyst 9400 Series 3200W DC Power Supply
C9400-S-BLANK (=) Cisco Catalyst 9400 Series Slot Blank Cover
C9400-PWR-BLANK (=) Cisco Catalyst 9400 Series Power Supply Blank Cover
C9410-FAN= Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Fan Tray
C9407-FAN= Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Fan Tray
C9404-FAN= Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Fan Tray
C9410-ACC-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Accessory Kit
C9407-ACC-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Accessory Kit
C9404-ACC-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Accessory Kit
C9404-RACK-19-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Rack Mount
C9407-RACK-19-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Rack Mount
C9410-RACK-19-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Rack Mount
C9410-SHELF-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Shelf Install Kit
C9407-SHELF-KIT= Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Shelf Install Kit
C9400-DNA-E Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential Term License
C9400-DNA-E-3Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential 3 Year License
C9400-DNA-E-5Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential 5 Year License
C9400-DNA-E-7Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential 7 Year License
C9400-DNA-A Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage Term License
C9400-DNA-A-3Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 3 Year License
C9400-DNA-A-5Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 5 Year License
C9400-DNA-A-7Y Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 7 Year License
C9400-LIC= Electronic SW License for C9400 Switches
C9400-DNA-E-A C9400 NW and Cisco DNA Essentials to NW and Cisco DNA Advantage Upgrade
C9400-DNA-E-A-3 C9400 NW and Cisco DNA Essentials and Cisco DNA Advantage Upgrade License (3Y)
C9400-DNA-E-A-5 C9400 NW and Cisco DNA Essentials and Cisco DNA Advantage Upgrade License (5Y)
C9400-DNA-E-A-7 C9400 NW and Cisco DNA Essentials and Cisco DNA Advantage Upgrade License (7Y)
C9400-SUP-1(=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor v1 Module
C9400-SUP-1/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor v1 Module
C9400-SUP-1XL(=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor v1XL Module
C9400-SUP-1XL/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor v1XL Module
C9400-SUP-1XL-Y(=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor v1XL with 25G Module
C9400-SUP-1XL-Y/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor v1XL with 25G Module
C9400X-SUP-2(=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2 Module
C9400X-SUP-2/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 2 Module
C9400X-SUP-2XL(=) Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2XL Module
C9400X-SUP-2XL/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 2XL Module
C9400-SSD-240GB Cisco Catalyst 9400 Series 240GB M2 SATA memory (Supervisor)
C9400-SSD-480GB Cisco Catalyst 9400 Series 480GB M2 SATA memory (Supervisor)
C9400-SSD-960GB Cisco Catalyst 9400 Series 960GB M2 SATA memory (Supervisor)
C9400-DNA-E Catalyst 9400 Cisco DNA Essentials Term license
C9400-DNA-E-3Y Catalyst 9400 Cisco DNA Essentials 3 Year Term license
C9400-DNA-E-5Y Catalyst 9400 Cisco DNA Essentials 5 Year Term license
C9400-DNA-E-7Y Catalyst 9400 Cisco DNA Essentials 7 Year Term license
C9400-DNA-A Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage Term license
C9400-DNA-A-3Y Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 3 Year Term license
C9400-DNA-A-5Y Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 5 Year Term license
C9400-DNA-A-7Y Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 7 Year Term license
C9400-NW-E Cisco Catalyst 9400 Network Essential License
C9400-NW-A Cisco Catalyst 9400 Network Advantage License
C9400-LIC= Electronic SW License for C9400 Switches
C9400-DNA-E-A C9400 NW and Cisco DNA Essentials to NW and Cisco DNA Advantage Upgrade
C9400-DNA-E-A-3 C9400 NW and Cisco DNA Essentials to NW and DNA Adv Upgrade License (3Y)
C9400-DNA-E-A-5 C9400 NW and Cisco DNA Essentials to NW and DNA Adv Upgrade License (5Y)
C9400-DNA-E-A-7 C9400 NW and Cisco DNA Essentials to NW and DNA Adv Upgrade License (7Y)
C9400-LC-48HX (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10G multigigabit (RJ-45)
C9400-LC-48HN (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 5G multigigabit (RJ-45)
C9400-LC-48H-UL (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10/100/1000 (RJ-45)
(Compatible with UL1069 Standard*)
C9400-LC-48H (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48U (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48T (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48XS (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+)
C9400-LC-24XS (=) Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+)
C9400-LC-48UX (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45
C9400-LC-48P (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-24S (=) Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port Gigabit Ethernet (SFP)
C9400-LC-48S (=) Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port Gigabit Ethernet (SFP)
N35-F-48X Cisco Nexus 3550-F Fusion L1
N35-FM-48X Cisco Nexus 3550-F Fusion Mux
DS-SFP-FC-2G-SW 1/2-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP, LC
DS-SFP-FC-2G-SW= 1/2-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP, LC, Spare
DS-FC-SW-4PK= 1/2-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP, LC, 4 pack, Spare
DS-SFP-FC-2G-LW 1/2-Gbps Fibre Channel-Longwave, SFP, LC
DS-SFP-FC-2G-LW= 1/2-Gbps Fibre Channel-Longwave, SFP, LC, Spare
DS-SFP-FC4G-SW 1/2/4-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP, LC
DS-SFP-FC4G-SW= 1/2/4-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP, LC, Spare
DS-SFP-4G-SW-4= 1/2/4-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP, LC, 4 pack, Spare
DS-SFP-FC4G-MR 1/2/4-Gbps Fibre Channel-Longwave 4-km, SFP, LC
DS-SFP-FC4G-MR= 1/2/4-Gbps Fibre Channel-Longwave 4-km, SFP, LC, Spare
DS-SFP-FC4G-LW 1/2/4-Gbps Fibre Channel-Longwave 10-km, SFP, LC
DS-SFP-FC4G-LW= 1/2/4-Gbps Fibre Channel-Longwave 10-km, SFP, LC, Spare
DS-SFP-FC8G-SW 2/4/8-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP+, LC
DS-SFP-FC8G-SW= 2/4/8-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP+, LC, Spare
DS-SFP-8G-SW-4= 2/4/8-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP+, LC, 4 pack, Spare
DS-SFP-FC8G-LW 2/4/8-Gbps Fibre Channel-Longwave, SFP+, LC
DS-SFP-FC8G-LW= 2/4/8-Gbps Fibre Channel-Longwave, SFP+, LC, Spare
DS-SFP-FC8G-ER 2/4/8-Gbps Fibre Channel Extended Reach SFP+, LC (40 km Reach)
DS-SFP-FC8G-ER= 2/4/8-Gbps Fibre Channel Extended Reach SFP+, LC, Spare (40 km Reach)
DS-SFP-FC10G-SW 10-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP+, LC
DS-SFP-FC10G-SW= 10-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP+, LC, Spare
DS-SFP-FC10G-LW 10-Gbps Fibre Channel-Longwave, SFP+, LC
DS-SFP-FC10G-LW= 10-Gbps Fibre Channel-Longwave, SFP+, LC, Spare
SFP-10G-SR Cisco 10GBASE-SR SFP+ Module for MMF
SFP-10G-LR Cisco 10GBASE-LR SFP+ Module for SMF
SFP-10G-ER Cisco 10GBASE-ER SFP+ Module for SMF
SFP-H10GB-CU1M 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter, passive
SFP-H10GB-CU3M 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter, passive
SFP-H10GB-CU5M 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter, passive
SFP-H10GB-ACU7M 10GBASE-CU SFP+ Cable 7 Meter, active
SFP-H10GB-ACU10M 10GBASE-CU SFP+ Cable 10 Meter, active
QSFP-40G-SR4 Cisco 40GBASE-SR4 QSFP Module for MMF
QSFP-40G-CSR4 Cisco 40GBASE-CSR4 QSFP Module for MMF
QSFP-40G-SR-BD Cisco 40GBASE-SR Bi-Directional QSFP Module for Duplex MMF
DS-SFP-FCGE-SW 1/2-Gbps Fibre Channel and Gigabit Ethernet-Shortwave, SFP, LC
DS-SFP-FCGE-SW= 1/2-Gbps Fibre Channel and Gigabit Ethernet-Shortwave, SFP, LC, Spare
DS-SFP-FCGE-LW 1/2-Gbps Fibre Channel and Gigabit Ethernet-Longwave, SFP, LC
DS-SFP-FCGE-LW= 1/2-Gbps Fibre Channel and Gigabit Ethernet-Longwave, SFP, LC, Spare
DS-SFP-GE-T 1-Gbps Copper Gigabit Ethernet SFP, 1000Base-T, RJ-45
DS-SFP-GE-T= 1-Gbps Copper Gigabit Ethernet SFP, 1000Base-T, RJ-45, Spare
DS-X2-FC10G-SR 10-Gbps Fibre Channel-Short-reach, X2, SC
DS-X2-FC10G-SR= 10-Gbps Fibre Channel-Short-reach, X2, SC, Spare
DS-X2-FC10G-LR 10-Gbps Fibre Channel-Long-reach, X2, SC
DS-X2-FC10G-LR= 10-Gbps Fibre Channel-Long-reach, X2, SC, Spare
DS-X2-FC10G-ER 10-Gbps Fibre Channel-Extended-reach, X2, SC
DS-X2-FC10G-ER= 10-Gbps Fibre Channel-Extended-reach, X2, SC, Spare
DS-X2-FC10G-CX4 10-Gbps Fibre Channel-Copper Transceiver, X2, CX4
DS-X2-FC10G-CX4= 10-Gbps Fibre Channel-Copper Transceiver, X2, CX4, Spare
DS-CAB-15M= 15m Cable for 10G Copper X2 Transceiver, Spare
DS-CAB-1M= 1m Cable for 10G Copper X2 Transceiver, Spare
DS-SFP-FC16G-SW 16 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC
DS-SFP-FC16G-SW= 16 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC, spare
DS-SFP-FC16G-LW 16 Gbps Fibre Channel LW SFP+, LC
DS-SFP-FC16G-LW= 16 Gbps Fibre Channel LW SFP+, LC, spare
DS-SFP-FC16GELW 16 Gbps Fibre Channel ELW SFP+, LC
DS-SFP-FC16GELW= 16 Gbps Fibre Channel ELW SFP+, LC, spare
DS-SFP-FC32G-SW 32 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC
DS-SFP-FC32G-SW= 32 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC, spare
DS-SFP-FC32G-LW 32 Gbps Fibre Channel LW SFP+, LC
DS-SFP-FC32G-LW= 32 Gbps Fibre Channel LW SFP+, LC, spare
DS-X2-E10G-SR= 10-Gbps Ethernet-Short-reach, X2, SC, Spare
DS-CWDM-1470= 1470 nm CWDM 1/2-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM-1490= 1490 nm CWDM 1/2-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM-1510= 1510 nm CWDM 1/2-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM-1530= 1530 nm CWDM 1/2-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM-1550= 1550 nm CWDM 1/2-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM-1570= 1570 nm CWDM 1/2-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM-1590= 1590 nm CWDM 1/2-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM-1610= 1610 nm CWDM 1/2-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1470= 1470 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1490= 1490 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1510= 1510 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1530= 1530 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1550= 1550 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1570= 1570 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1590= 1590 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1610= 1610 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM8G1470= 1470 nm CWDM 2/4/8-Gbps Fibre Channel SFP+
DS-CWDM8G1490= 1490 nm CWDM 2/4/8-Gbps Fibre Channel SFP+
DS-CWDM8G1510= 1510 nm CWDM 2/4/8-Gbps Fibre Channel SFP+
DS-CWDM8G1530= 1530 nm CWDM 2/4/8-Gbps Fibre Channel SFP+
DS-CWDM8G1550= 1550 nm CWDM 2/4/8-Gbps Fibre Channel SFP+
DS-CWDM8G1570= 1570 nm CWDM 2/4/8-Gbps Fibre Channel SFP+
DS-CWDM8G1590= 1590 nm CWDM 2/4/8-Gbps Fibre Channel SFP+
DS-CWDM8G1610= 1610 nm CWDM 2/4/8-Gbps Fibre Channel SFP+
DS-CWDMOADM4A= 4-channel (1470, 1490, 1510, and 1530 nm) optical add/drop multiplexer OADM
DS-CWDMOADM4B= 4-channel (1550, 1570, 1590, and 1610 nm) optical add/drop multiplexer OADM
DS-CWDM-MUX8A= 8-channel multiplexer/demultiplexer
DS-CWDMCHASSIS= 2-slot chassis for Cisco OADM and multiplexer/demultiplexer
DWDM-SFP-6061= Cisco 1560.61 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-5979= Cisco 1559.79 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-5898= Cisco 1558.98 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-5817= Cisco 1558.17 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-5655= Cisco 1556.55 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-5575= Cisco 1555.75 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-5494= Cisco 1554.94 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-5413= Cisco 1554.13 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-5252= Cisco 1552.52 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-5172= Cisco 1551.72 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-5092= Cisco 1550.92 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-5012= Cisco 1550.12 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-4851= Cisco 1548.51 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-4772= Cisco 1547.72 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-4692= Cisco 1546.92 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-4612= Cisco 1546.12 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-4453= Cisco 1544.53 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-4373= Cisco 1543.73 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-4294= Cisco 1542.94 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-4214= Cisco 1542.14 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-4056= Cisco 1540.56 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-3977= Cisco 1539.77 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-3898= Cisco 1538.98 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-3819= Cisco 1538.19 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-3661= Cisco 1536.61 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-3582= Cisco 1535.82 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-3504= Cisco 1535.04 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-3425= Cisco 1534.25 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-3268= Cisco 1532.68 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-3190= Cisco 1531.90 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-3112= Cisco 1531.12 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare
DWDM-SFP-3033= Cisco 1530.33 NM DWDM Gigabit Ethernet and 1/2-Gbps Fibre Channel SFP, Spare

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
  • Đang truy cập98
  • Hôm nay44,339
  • Tháng hiện tại443,628
  • Tổng lượt truy cập45,426,935
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn cần hỗ trợ?
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi